Leki przeciwzapalne w leczeniu Cystic Fibrosis

Leki przeciwzapalne w leczeniu Cystic Fibrosis
07 grudnia 06:19 2012 Print This Article

Leki przeciwzapalne w leczeniu Cystic Fibrosis

Zmniejszenie stanu zapalnego do Poprawa czynności płuc

Od Lori Alma , byłego About.com Przewodnik

Zaktualizowano 03 września 2008

 

Choroby About.com Zdrowia i treści Stan jest sprawdzany przez Medical Board Review

Zobacz więcej na temat:żyjących z mukowiscydozązarządzanie symptom cfzwłóknienie torbielowate lekiskutki uboczne leków

Ostatecznie większość osób z wszelkiego rodzaju przewlekłej choroby płuc znajdą się biorąc leki przeciwzapalne w pewnym momencie w ich leczeniu. Leki przeciwzapalne poprawić oddychanie poprzez zmniejszenie obrzęku dróg oddechowych. Niektóre leki przeciwzapalne są brane na krótki okres czasu, aby pomóc odzyskania prędkości, gdy pacjent ma infekcję dróg oddechowych lub inne zaburzenie powodując reaktywacja trudności oddychania. Niektóre leki przeciwzapalne podejmowane są długoterminowe, aby zapobiec obrzęk dróg oddechowych i poprawy czynności płuc.

Kortykosteroidy vs sterydów anabolicznych

Zanim przejdziemy dalej, pozwolę sobie wyjaśnić pewne niejasności, że wiele osób się z pojęciem „sterydów.” Sterydy stosowane w leczeniu chorób płuc są kortykosteroidy, które są bardzo różne substancje, niż sterydy anaboliczne, które czasami słyszymy o sportowcach nadużywających .

Kortykosteroidy: Leki, które naśladują działanie hormonu wytwarzanego w nadnerczach o nazwie „kortyzol”, który ma wiele funkcji w organizmie, w tym zwalczanie stresu i zmniejszenie stanu zapalnego.

Sterydy anaboliczne: Syntetyczne wersje męskich hormonów płciowych, które zwiększają cechy męskie. Sportowcy używają czasami je nielegalnie do zwiększenia masy mięśniowej i siły. Istnieją uzasadnione warunki medyczne dla której sterydy anaboliczne mogą być przepisane, ale choroba płuc nie jest jedną z nich.

Doustnych kortykosteroidów

Doustne sterydy, takie jak prednizon , prednizolon lub metyloprednizonu są czasem przepisywane osobom z mukowiscydozą (CF) do leczenia krótkoterminowego. Nie są zalecane do długotrwałego leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych, w tym:

Spowolnienie wzrostu u dzieci

Cukrzyca

Zaćma

Osteoporoza

Zmniejszona zdolność do zwalczania infekcji płuc, takie jak potencjalnie śmiertelną Pseudomonas aeruginosa

Wziewnych steroidów

Steroidy wziewne, takie jak Qvar (beklometazon) , Pulmicort (budezonid) oraz Flovent (flucticasone) , są dostarczane bezpośrednio do płuc i mają mniej działań niepożądanych niż doustnych sterydów. Badania nie wykazały żadnych szczególnych korzyści długoterminowych steroidów wziewnych dla osób z mukowiscydozą, chociaż, tak Cystic Fibrosis Foundation odradza rutynowego stosowania steroidów wziewnych u osób z mukowiscydozą, chyba że mają one również astmy.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Jak sama nazwa wskazuje, NLPZ są grupa leków przeciwzapalnych, które nie zawierają sterydów. NLPZ nie niosą takie samo ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale przy długotrwałym stosowaniu mogą spowodować krwawienie wewnętrzne lub nerek.

Ibuprofen , który jest sprzedawany na recepty licznika i, że NSAID jest Wykazano spowolnić utratę funkcji płuca z długotrwałego stosowania u ludzi z mukowiscydozą. Ponieważ potencjalne korzyści ibuprofenu jest większa niż ryzyko poważnych skutków ubocznych, Cystic Fibrosis Foundation zaleca długotrwałe stosowanie recepty wytrzymałości ibuprofen jako opcję leczenia ludzi z mukowiscydozą, u których występuje co najmniej 6 lat i mają FEV 1 z 60% lub więcej.

Ważne: Nie należy ponad-the-counter ibuprofen długoterminowego leczenia mukowiscydozy bez konsultacji z lekarzem.

Źródło: 

Flume, P., et al. „Mukowiscydoza płuc Wytyczne: Przewlekłe Leki dla utrzymania zdrowia płuc.” Am J. Respir Crit Care Med…. 2007 176:. 957-969 31 sierpnia 2008..

Więcej o CF Leki

3 meds większość osób z mukowiscydozą podjąć

Wymiana Enzyme

Leki rozszerzające oskrzela

Powiązane artykuły

Idiopatyczne zwłóknienie płuc

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Polekowe choroby płuc

Ostre zapalenie oskrzeli

TEKS ORYGINALNY

Reducing Inflammation to Improve Lung Function

From Lori Alma, former About.com Guide

Updated September 03, 2008

About.com Health’s Disease and Condition content is reviewed by the Medical Review Board

See More About:living with cystic fibrosiscf symptom managementcystic fibrosis medicationsdrug side effects

Eventually, most people with any type of chronic lung disease will find themselves taking an anti-inflammatory medication at some point in their treatment. Anti-inflammatory medications improve breathing by reducing swelling of the air passages. Some anti-inflammatory medications are taken for short periods to help speed recovery when a patient has a respiratory infection or other problem causing a flare-up of breathing difficulty. Some anti-inflammatory medications are taken long-term to help prevent swollen air passages and improve lung function.

Corticosteroids vs. Anabolic Steroids

Before we go any further, let’s clear up some confusion that many people have about the term “steroids.” The steroids used in the treatment of lung disease are corticosteroids, which are very different substances than the anabolic steroids that we sometimes hear about athletes abusing.

Corticosteroids: Medications that imitate the effects of a hormone produced in the adrenal gland called „cortisol,” which has many functions in the body including fighting stress and reducing inflammation.

Anabolic steroids: Synthetic versions of male sex hormones that increase male characteristics. Athletes sometimes use them illegally to increase muscle mass and strength. There are legitimate medical conditions for which anabolic steroids may be prescribed, but lung disease is not one of them.

Oral Corticosteroids

Oral steroids, such as prednisone, prednisolone or methylprednisone, are sometimes prescribed to people with cystic fibrosis (CF) for short-term treatment. They are not recommended for long-term therapy because of the potential for serious side effects including:

Growth retardation in children

Diabetes

Cataracts

Osteoporosis

Decreased ability to fight lung infections, such as the potentially deadly Pseudomonas aeruginosa

Inhaled Steroids

Inhaled steroids, such as Qvar (beclomethasone), Pulmicort (budesonide) and Flovent (flucticasone), are delivered directly to the lungs and have less side effects than oral steroids. Studies have not shown any particular benefit of long-term inhaled steroids for people with cystic fibrosis, though, so the Cystic Fibrosis Foundation advises against the routine use of inhaled steroids in people with CF unless they also have asthma.

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS)

As the name implies, NSAIDs are a group of anti-inflammatory medications that do not contain steroids. NSAIDs do not carry the same risk of side effects as steroidal anti-inflammatory medications, but with long-term use, they may cause internal bleeding or kidney problems.

Ibuprofen, which is sold over the counter and by prescription, is an NSAID that has been shown to slow the loss of lung function with long-term use in people with cystic fibrosis. Since the potential benefit of ibuprofen is greater than the risk of serious side effects, the Cystic Fibrosis Foundation recommends long-term use of prescription-strength ibuprofen as a treatment option for people with cystic fibrosis who are at least 6 years old and have an FEV1 of 60% or greater.

Important: Do not take over-the-counter ibuprofen for long-term treatment of cystic fibrosis without first consulting your physician.

Source:

Flume, P., et al. “Cystic Fibrosis Pulmonary Guidelines: Chronic Medications for Maintenance of Lung Health.” Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007. 176: 957-969. 31 August 2008.

More About CF Medications

3 meds most people with CF take

Enzyme replacement

Bronchodilators

Related Articles

Idiopathic pulmonary fibrosis

Cystic fibrosis

Cystic fibrosis

Drug-induced pulmonary disease

Acute bronchitis

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.