Próby leczenia CF

Próby leczenia CF
07 grudnia 06:11 2012 Print This Article

Tłumaczenie – Google

Doustnie i dożylnie antybiotyki

Antybiotyki są stosowane w celu zwalczania bakterii powodujących zakażenia. Zakażenia są częste w płucach osób z mukowiscydozą, więc antybiotyki są ważną częścią regularnej pielęgnacji.

 

Antybiotyki są w trzech różnych formach:

Antybiotyki – ciecze, kapsułki lub tabletki, które należy połykać.

Dożylne (IV) antybiotyki – ciecz, medycyna, że idzie bezpośrednio do krwi za pośrednictwem cewnika IV („baxter”). IV mogą wymagać pobytu w szpitalu, ale również może być wykonane w domu.

Wziewne antybiotyki – aerozolu lub mgły, które mogą dotrzeć do dróg oddechowych bezpośrednio.

Antybiotyk leku, dawkowania i czas do podjęcia lek, wszystkie różnić od osoby. Do zakażenia bakterie mogą stać się odporne na niektóre leki. Aby temu zapobiec, specjaliści często przepisuje koktajl różnych antybiotyków.

Antybiotyki są absolutnie konieczne w każdym przypadku podejrzenia lub zapalenie płuc nastąpił zauważalny spadek funkcji płuc, i zwykle są wybierane na podstawie wyników analizy plwociny i odpowiedzi pacjenta na leczenie w przeszłości. Wielu pacjentów CF podejmuje jeden lub więcej antybiotyków w każdym czasie, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, aby profilaktycznie stłumić infekcję. Niektóre zakażenia mogą wymagać wiele antybiotyków i tydzień leczenia. Ale leczenie zakażeń jest często udane i środków kontroli zakażeń i programy są coraz bardziej skuteczne.

Wziewnych antybiotyków, takie jak tobramycyna i kolistyna, często podaje się lek Cayston miesięcy w czasie, w celu poprawy funkcji płuc, ograniczając wzrost koloniami bakterii. [65] [66] [67] i regularne Długotrwałe leczenie może konieczność IV obwodowo cewnik centralny dodaje (line PICC) lub Port-a-Cath ułatwić częste leczenie dożylne. Antybiotyki, takie jak doustne cyprofloksacyny lub azytromycyny podana do zapobiegania zakażeniu lub zakażeniu stałej kontroli. [68] W celu uniknięcia skutków ubocznych długotrwałego stosowania, ilość antybiotyków w krwi i są rutynowo mierzone dostosowana.

Wskazanie źródła:

CFF – http://www.cff.org

Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Cystic_fibrosis

Anons Licencja: praca jest wydany na CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Referencje:

65. ^ Pai VB, Nahata MC (październik 2001). „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania aerozolu tobramycyny w mukowiscydozie”. Pediatr. . Pulmonol 32 (4): 314-27. doi : 10.1002/ppul.1125 . PMID 11568993 .

66. ^ Westerman EM, Le Brun PP, Touw DJ, Frijlink HW, Heijerman HG (marzec 2004). „Wpływ rozpylono kolistyny siarczanu i kolistyny sulphomethate na czynność płuc u pacjentów z mukowiscydozą: badanie pilotażowe”. J. Torbiel. Fibros. 3 (1): 23-8. DOI : 10.1016/j.jcf.2003.12.005 . PMID 15463883 .

67. ^ McCoy KS, Quittner AL, Oermann CM, Gibson RL, Retsch GZ-Bogart, Montgomery AB (listopad 2008). „Wdychanych aztreonamu lizyny na przewlekłą Pseudomonas aeruginosa oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy.” Am. J. Respir. Crit. . Care Med 178 (9):. 921-8 doi : 10.1164/rccm.200712-1804OC . PMC 2577727 . PMID 18658109 .

68. ^ Hansen CR, Pressler T, Koch C. Høiby N (marzec 2005). „Długotrwałe leczenie azitromycin od pacjentów z mukowiscydozą z przewlekłym zakażeniem Pseudomonas aeruginosa, obserwacyjne badanie kohortowe.” J. Torbiel. Fibros. 4 (1): 35-40. DOI : 10.1016/j.jcf.2004.09.001 . PMID 15752679 .

TEKST ORYGINALNY

Antibiotics come in three different forms:

Oral antibiotics – liquids, tablets or capsules that must be swallowed.

Intravenous (IV) antibiotics – liquid medicine that goes directly into the blood through an IV catheter („baxter”). An IV may require a hospital stay, but can also be done at home.

Inhaled antibiotics – an aerosol or mist that can reach the airways directly.

The antibiotic drug, the dosage, and the length of time to take the drug, all vary from person to person. The infection-causing bacteria can become resistant to some drugs. To prevent this the specialist will often prescribe a cocktail of different antibiotics.

Antibiotics are absolutely necessary whenever pneumonia is suspected or there has been a noticeable decline in lung function, and are usually chosen based on the results of a sputum analysis and the patient’s past response. Many CF patients take one or more antibiotics at all times, even when they are feeling well, in order to prophylactically suppress infection. Some infections may require multiple antibiotics and weeks of treatment. But treatment of infections is often succesful and infection control measures and programs are become more and more effective.

Inhaled therapy with antibiotics such as tobramycin, colistin, and cayston is often given for months at a time in order to improve lung function by impeding the growth of colonized bacteria.[65][66][67] Prolonged or regular IV therapy can necessitate a peripherally inserted central catheter (PICC line) or Port-a-Cath to facilitate frequent intravenous treatment. Oral antibiotics such as ciprofloxacin or azithromycin are given to help prevent infection or to control ongoing infection.[68] In order to prevent side-effects of long-term use, the amount of antibiotics in the blood are routinely measured and adjusted accordingly.

Sources indication:

CFF – http://www.cff.org

Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Cystic_fibrosis

License notice: The work is released under CC-BY-SA

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

References:

65. ^ Pai VB, Nahata MC (October 2001). „Efficacy and safety of aerosolized tobramycin in cystic fibrosis”. Pediatr. Pulmonol. 32 (4): 314–27. doi:10.1002/ppul.1125. PMID 11568993.

66. ^ Westerman EM, Le Brun PP, Touw DJ, Frijlink HW, Heijerman HG (March 2004). „Effect of nebulized colistin sulphate and colistin sulphomethate on lung function in patients with cystic fibrosis: a pilot study”. J. Cyst. Fibros. 3 (1): 23–8. doi:10.1016/j.jcf.2003.12.005. PMID 15463883.

67. ^ McCoy KS, Quittner AL, Oermann CM, Gibson RL, Retsch-Bogart GZ, Montgomery AB (November 2008). „Inhaled aztreonam lysine for chronic airway Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis”. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 178 (9): 921–8. doi:10.1164/rccm.200712-1804OC. PMC 2577727. PMID 18658109.

68. ^ Hansen CR, Pressler T, Koch C, Høiby N (March 2005). „Long-term azitromycin treatment of cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa infection; an observational cohort study”. J. Cyst. Fibros. 4 (1): 35–40. doi:10.1016/j.jcf.2004.09.001. PMID 15752679.

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.