Cystic fibrosis bug „może rozprzestrzeniać się między pacjentami”

Cystic fibrosis bug „może rozprzestrzeniać się między pacjentami”
31 marca 07:03 2013 Print This Article

_66652327_cystic_fibrosis_x-ray-splCystic fibrosis bug ‚can spread between patients’

The infection has been on the rise over the past decade in patients

Continue reading the main story

Related Stories

A dangerous infection which is becoming more common in people with cystic fibrosis can spread between patients, UK researchers say in The Lancet.

Doctors previously thought the Mycobacterium abscessus bacteria could only be caught from water and soil.

But hospitals around the world may now have to change the way patients are treated, the study says.

Around 3-10% of cystic fibrosis patients in Europe and the US are infected with the hard-to-treat bug.

There are around 9,000 people with cystic fibrosis in the UK although around one-in-25 people carries the faulty gene which causes the condition.

It affects the internal organs, especially the lungs and digestive system, by clogging them with thick sticky mucus which makes it hard to breathe and digest food.

Continue reading the main story

“Start Quote

We believe the infection gets aerosolised, for example, when people cough – and because this bacteria is tough it hangs around in the air”

Dr Andres FlotoPapworth Hospital, Cambridge

Researchers writing in The Lancet do not know exactly why Mycobacterium abscessus – which is distantly related to the bacteria that causes tuberculosis – is more likely to infect people with cystic fibrosis but it could be related to problems with the immune system.

It causes lung damage, and can be incredibly hard to treat with infected patients needing months of treatment with toxic drugs.

Although the infection has been on the rise over the past decade, doctors always believed it could not spread between humans.

But by looking at DNA from almost 170 samples of the bacterium, and using that to create a family tree, researchers found that it can indeed spread from person to person.

Infection control

Study leader Dr Andres Floto, research director of the Cystic Fibrosis Unit at Papworth Hospital in Cambridge and principal investigator at the Cambridge Institute for Medical Research, said the results had prompted them to completely rethink their infection control, despite already having strict policies in place.

He explained they already treated all in-patients in individual rooms without exposing them to other patients and out-patient clinics were set up so individuals did not have direct contact with each other.

„But despite that we were seeing transmission events in hospital which tells us that transmission is likely to be indirect,” Dr Floto said.

„We are doing more research into that but we believe it gets aerosolised, for example, when people cough and because this bacteria is tough it hangs around in the air.”

All inpatients at Papworth are now treated in negative pressure rooms to prevent the spread of airborne bugs and those with the infection are cared for away from the cystic fibrosis unit.

„And in outpatients for people with this bug, we use clinic rooms only once and then not for other patients until the next day when it has been deep cleaned.”

Dr Floto said his team had already been in touch with hospitals in the UK and abroad to inform them of their findings and encourage them to change their practices and prevent the infection spreading as much as possible.

„Our results will help to protect patients from this serious infection.”

Co-author Professor Julian Parkhill, head of pathogen genomics at the Wellcome Trust Sanger Institute, said: „By sequencing the complete genomes of bacteria we can accurately describe where they have emerged from and how they pass from person to person.

„This new information has led to rapid changes in how people with cystic fibrosis are cared for in hospital to protect them from this emerging threat.”

Jo Osmond, director of Clinical Care and Commissioning at the Cystic Fibrosis Trust, said: „We will work closely with clinicians and the NHS to ensure appropriate measures are in place to deal with this issue.

„It is reassuring that this issue has been picked up early and that we are working positively to put in place measures to ensure cross-infection risks are reduced to a minimum.

„People with cystic fibrosis who have concerns about this issue should speak to their clinician.”

Przetłumaczone przez google

 

Cystic fibrosis bug „może rozprzestrzeniać się między pacjentów”

X-ray pokazuje nagromadzenie śluzu w płucach pacjentaInfekcja była na wzrost w ciągu ostatniej dekady u pacjentów

Niebezpieczne zakażenie, które jest coraz bardziej powszechne u osób z mukowiscydozą mogą rozprzestrzeniać się pomiędzy pacjentami, badacze Polska powiedzieć w The Lancet.

Lekarze wcześniej sądzono, że bakterie Mycobacterium abscessus mógł tylko można łowić z wody i gleby.

Ale szpitale na całym świecie mogą teraz zmienić sposób pacjenci są leczeni, badanie mówi.

Około 3-10% chorych na mukowiscydozę w Europie i USA są zakażone ciężko-to-treat błędu.

Istnieje około 9.000 osób z mukowiscydozą w Wielkiej Brytanii, chociaż w okolicy jedna na 25 osób nosi wadliwy gen, który powoduje ten stan.

To wpływa na narządy wewnętrzne, a zwłaszcza płuc i układu pokarmowego, przez zatykanie je gęstym lepkim śluzem, który sprawia, że ​​trudno oddychać i trawić jedzenie.

Czytaj dalej główną historię

Zacznij cytat

Jesteśmy przekonani, że zakażenia zostanie aerozolu, na przykład w przypadku osób, kaszel – i dlatego, że jest trudne bakterii zawiesza się w powietrzu „

Dr Andres FlotoPapworth Hospital, Cambridge

Naukowcy publikujący w czasopiśmie The Lancet , nie wiem dokładnie dlaczego Mycobacterium abscessus – który jest spokrewniony z bakterii, która powoduje gruźlicę – jest bardziej prawdopodobne, aby zarażać ludzi z mukowiscydozą, ale może to być związane z problemami z układem odpornościowym.

To powoduje uszkodzenia płuc, a może być bardzo trudne do leczenia u zakażonych pacjentów wymagających miesięcy leczenia toksycznymi lekami.

Choć infekcja była na wzrost w ciągu ostatniej dekady, lekarze zawsze wierzył, że nie może rozprzestrzeniać się między ludzi.

Ale patrząc na DNA z prawie 170 próbek bakterii i przy użyciu, że do tworzenia drzewa genealogicznego, naukowcy stwierdzili, że może rzeczywiście przenosić się z osoby na osobę.

Kontroli zakażeńBadanie lider Dr Andres Floto, dyrektor ds. badań w Cystic Fibrosis jednostki w Papworth Hospital w Cambridge i główny badacz w Cambridge Institute for Medical Research, powiedział, że wyniki skłoniły ich do całkowitego przemyślenia swojej kontroli zakażeń, mimo już o rygorystyczną politykę w miejscu.

Wyjaśnił, że już wszystko w traktowane pacjentom w poszczególnych pomieszczeniach, nie narażając ich na innych pacjentów i ambulatoryjne kliniki zostały stworzone tak, osoby nie mają bezpośredniego kontaktu ze sobą.

„Ale mimo, że byliśmy zobaczyć wydarzenia transmisji w szpitalu, który mówi nam, że skrzynia biegów może być pośrednie,” Dr Floto powiedział.

„Robimy więcej badań w tym, ale uważamy, że dostaje aerozolu, na przykład, gdy ludzie kaszel i dlatego, że bakteria jest trudne wisi w powietrzu.”

Wszystkie hospitalizowanych w Papworth są teraz traktowane negatywnych pokoi ciśnienia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się robaków w powietrzu i tych z infekcją opiekują od jednostki zwłóknienie torbielowate.

„I w ambulatorium dla osób z tego błędu, możemy użyć tylko raz pokoje klinice i nie dla innych pacjentów, aż do następnego dnia, kiedy został on głęboko oczyszczone”.

Dr Floto powiedział jego zespół był już w kontakcie z szpitali w Wielkiej Brytanii i za granicą, w celu poinformowania ich o swoich ustaleniach i zachęcać ich do zmiany praktyki i zapobiec infekcji rozpraszającego jak najwięcej.

„Nasze wyniki pomagają chronić pacjentów z tej poważnej infekcji.”

Współautor, profesor Julian Parkhill, szef patogenu genomiki w Wellcome Trust Sanger Institute, powiedział: „Poprzez sekwencjonowanie kompletnych genomów bakterii możemy dokładnie opisać gdzie one powstały i jak przechodzą od osoby do osoby.

„Ta nowa informacja doprowadziła do gwałtownych zmian, jak ludzie z mukowiscydozą są pod opieką w szpitalu, aby chronić je przed tym zagrożeniem wschodzących”.

Jo Osmond, dyrektor opieki klinicznej i uruchomienie na Cystic Fibrosis Trust, powiedział: „Będziemy ściśle współpracować z lekarzami i NHS, aby zapewnić właściwe środki w celu zajęcia się tą sprawą.

„To jest pocieszające, że kwestia ta została zabierani wcześnie i że pracujemy pozytywnie do wprowadzenia środków w celu zapewnienia wzajemnej infekcji ryzyko jest zredukowane do minimum.

„Ludzie z mukowiscydozą, którzy mają problemy w tej kwestii powinno się mówić do ich lekarza.”

 

 

 

 

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.