New Marske double lung swap operation mum celebrates amazing 15-year milestone

New Marske double lung swap operation mum celebrates amazing 15-year milestone
08 kwietnia 04:39 2014 Print This Article

JS34673723Vicky Petterson, 43, is all set to mark her double lung transplant milestone in style with a party with friends and family
Ashampoo_Snap_2014.04.08_04h29m39s_001_

 

New Marske mum with cystic fibrosis has broken medical boundaries by today celebrating 15 years since her double lung transplant.

Now 43-year-old Vicky Petterson is all set to mark the milestone in style with a party with friends and family.

Cystic fibrosis (CF) is an inherited disease caused by a faulty gene.

The gene controls the movement of salt and water in and out of your cells, so the lungs and digestive system become clogged with mucus, making it hard to breathe and digest food.

Although those with cystic fibrosis are living longer lives due to improved treatment, the average age someone with CF is expected to live to is 41.

Vicky was diagnosed at age three and was on the waiting list for a transplant by the time she was 22.

Before her transplant in April 1999 at Newcastle’s Freeman Hospital, she was very unwell and dependent on oxygen. Her son Anthony was five.

She said: “I hoped that following the transplant I would live long enough for him to remember me.

“He’s 20 now.

“I just hoped for him to remember his mum, but to be able to still be here when he’s gone to uni…

“I had no idea it could ever be possible.”

Vicky, who is a committee member for the Freeman Heart and Lung Transplant Association (FHLTA), says that the maximum CF sufferers are expected to live after a lung transplant is 15 years.

Vicky has had “chronic rejection” of the lungs – meaning that damage has been caused to them and function is down to around 60 or 70%. She also needs to use insulin and has digestion problems.

However, Vicky, who lives with her husband Erik, 42, an area manager, is generally well, mainly, she says, through keeping active.

Vicky, who as part of her role for FHLTA encourages transplantees to take part in sport, said: “I still run and I still cycle.

“For all I do have the damage, the reason I’m so well is that I’m still active. I keep myself well.

“By keeping active you keep yourself as well as possible.

“I don’t think people realise the possibilities of donation – even us.

“When I was on the list we thought it may improve the quality of my life for a small time – I had no idea that it would give me a new life.

“It doesn’t just improve the quality of people’s lives but saves them.”

Vicky also says that she’d consider a second transplant if needed and given the opportunity.

“You certainly can’t just take it for granted but I would definitely be up for a second one,” said Vicky.

“I know people who haven’t had one done through fear and died.

“But my biggest fear was dying without being given the chance.

“I grew up thinking that once I was poorly the next option is to get a transplant.”

Vicky is now appealing for people to register to donate their organs – but also to let their families know about their wishes.

She said: “It’s brilliant to sign up to the register but it’s also most important to speak to your next of kin about it who can make any surgeons aware that that was your wish. That’s the key thing really – you need to let your family know your wishes as in the end it’s up to them to make the donation.”

ON November 26, 2009, the Evening Gazette launched – and continues to run – its Become A Donor campaign, urging Teessiders to sign up to the organ donor register. Last year, a record 1,323 people in the UK donated their organs after death. And nearly 3,500 patients received the transplant they desperately needed.

When we launched our appeal in 2009, 123,176 Teessiders – only 22% of the population – were on the register. By 2012, an extra 42,000 of you had signed up. Visit www.organdonation.nhs.uk or call 0300 123 23 23.

Tłumaczenie na język polski – translator Google.

Vicky Petterson, 43, jest ustawiony, aby zaznaczyć jej podwójnego przeszczepu płuc kamień milowy w stylu imprezie z przyjaciółmi i rodziną

 

 

Nowy Marske mama z mukowiscydozą złamał granice medycznych przez dziś obchodzi 15 lat od jej podwójnego przeszczepu płuc.

Teraz 43-letnia Vicky Petterson jest ustawiony z okazji kamień milowy w stylu imprezie z przyjaciółmi i rodziną.

Mukowiscydoza (CF) jest chorobą dziedziczną, spowodowane wadliwym genem.

Gen kontroluje ruch soli i wody w mieście i komórek tak, płuc i układu pokarmowego stają się zatkane śluzem, co utrudnia oddychanie i trawieniu pokarmów.

Chociaż osoby z mukowiscydozą żyją dłużej z powodu poprawy opieki, oczekuje się, że średni wiek ktoś z CF jest żyć do 41.

Vicky zdiagnozowano w wieku trzech lat i był na liście oczekujących na przeszczep przez czas ona była 22.

Przed jej przeszczep w kwietniu 1999 roku w Newcastle Freeman Hospital, była bardzo źle i zależne od tlenu. Jej syn Antoni był pięć.

Ona powiedziała: „Miałam nadzieję, że po przeszczepie chciałbym żyć na tyle długo, żeby mnie pamiętał.

„On jest 20 teraz.

„Mam tylko nadzieję, że dla niego pamiętam jego mama, ale aby móc nadal być tutaj, kiedy on odszedł do uni …

„Nie miałem pojęcia, że ​​to kiedykolwiek możliwe.”

Vicky, który jest członkiem komisji do Freeman Transplantacji Serca i Płuc Association (FHLTA), mówi, że oczekuje się, że maksymalne cierpiących CF żyć po przeszczepie płuc wynosi 15 lat.

Vicky miała „przewlekłego odrzucenia” płuc – co oznacza, że ​​szkoda została spowodowana z nimi i funkcja jest w dół do około 60 lub 70%. Ona również musi wykorzystywać insuliny i ma problemy z trawieniem.

Jednak Vicky, która mieszka z mężem Erikiem, 42, zarządcy terenu, jest na ogół dobrze, przede wszystkim, mówi, poprzez utrzymywanie aktywnych.

Vicky, który w ramach swojej roli FHLTA zachęca transplantees wziąć udział w sporcie, powiedział: „Wciąż i wciąż uruchomić cykl.

„Dla wszystkich, mam obrażenia, powodem tak mi dobrze, że jestem nadal aktywny.Trzymam się dobrze.

„Utrzymując aktywne zachować się, jak również możliwe.

„Nie sądzę, że ludzie zdają sobie sprawę z możliwości oddawania – nawet nam.

„Kiedy byłem na liście myśleliśmy, może to poprawić jakość życia dla małego czasu – nie miałem pojęcia, że ​​to daje mi nowe życie.

„To nie tylko poprawić jakość życia ludzi, ale zapisuje je.”

Vicky mówi też, że ona rozważyć drugi przeszczep razie potrzeby i biorąc pod uwagę możliwość.

„Na pewno nie można po prostu przyjąć za pewnik, ale na pewno będzie się do drugiej,” powiedział Vicky.

„Znam ludzi, którzy nie mieli jedną wykonaną przez strach i zmarł.

„Ale mój największy strach umiera bez względu na okazję.

„Wychowałem się na myśli, że kiedyś byłem źle następna opcja jest uzyskanie przeszczepu.”

Vicky jest teraz atrakcyjna dla osób do zarejestrowania się na oddanie swoich narządów – ale także, aby powiadomić ich rodziny wie o ich życzenia.

Ona powiedziała: „To genialne, aby zarejestrować się w rejestrze, ale jest to również najważniejsze mówić do najbliższych krewnych o tym, kto może mieć żadnych chirurdzy świadomość, że to twoje życzenie. To jest klucz rzeczą naprawdę – trzeba pozwolić rodziny swoich życzeń, jak w końcu to do nich, aby dokonać wpłaty „.

W dniu 26 listopada 2009 r. Evening Gazette uruchomiony – i nadal pracuje – jego Zostań kampania dawcy, wzywając Teessiders zapisać się do rejestru dawcy narządów. W zeszłym roku, rekord 1323 osób w Wielkiej Brytanii przekazali swoje narządy po śmierci. I prawie 3500 pacjentów otrzymało przeszczep rozpaczliwie potrzebne.

Kiedy uruchomiliśmy nasz apel w 2009 roku, 123.176 Teessiders – tylko 22% ludności – byli w rejestrze. Do 2012 r., 42.000 z was ekstra podpisaniu się. Odwiedź www.organdonation.nhs.uk lub zadzwoń 0300 123 23 23.


Ashampoo_Snap_2014.04.08_04h29m39s_001_

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.