MRSA podwójne obciążenie dla pacjentów z mukowiscydozą – ważne

MRSA podwójne obciążenie dla pacjentów z mukowiscydozą – ważne
01 maja 05:20 2014 Print This Article

Ashampoo_Snap_2014.04.15_06h04m27s_001_shutterstock_168745670MRSA a Double Burden for Cystic Fibrosis Patients

MRSA and cystic fibrosisFor the 70,000 adults and children worldwide who live with cystic fibrosis, daily life can be a challenge. A touching article by Jeanne Schram on AitkenAge.com, “The hardest part,” according to Hailey Melee, a 10-year-old girl from Aitkin, Minnesota, “is taking my vest along when I visit friends’ homes.” Hailey was diagnosed with cystic fibrosis when she was two years old after she began to show symptoms of the disease. Although in Minnesota newborns are required to be tested for the cystic fibrosis mutation, a positive screen does not mean a child has cystic fibrosis, so not all children who test positive receive treatment. Since the mutation leads to a functional disorder of the exocrine glands, patients have difficulty breathing due to mucus accumulation in the lungs. Some patients choose to use a vibrating vest that loosens mucus to make it easier to cough up. “It’s easier to breathe after mucus comes up,” said Hailey.

Hailey visits Children’s Hospital in Minnesota every three months to see if her lung function has reached her goal of 90% or higher. “Hers is 80 percent now,” said her mom, Amy Setzer. When Hailey visits Children’s Hospital, she must be confined to her own room because she is also infected with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), a bacterium that lives on the body and causes infections. Cystic fibrosis patients are most-often infected with Pseudomonas aeruginosa, but the number of patients infected with MRSA is on the rise. While only 2% of cystic fibrosis patients were infected with MRSA in 2001, 25% were infected in 2010.

 

Often, the infecting exposure to MRSA occurs in the hospital, but community-acquired MRSA is becoming more prevalent. The hospital-associated infections are generally more resistant to antibiotics because those MRSA strains tend to be staphylococcal chromosome cassette mec (SCCmec) types I to III. Community-acquired strains of MRSA are typically of the SCCmec types IV and V. Either is detected through cultures from patients’ lungs.

Infection with MRSA is associated with a 1.3-times greater risk of death for cystic fibrosis patients, compared to those who are not infected with MRSA, according to one study from Case Western Reserve University School of Medicine. Elliott Dasenbrook, MD, MHS, who led the study, said, “The findings from our study will drive how treatment of MRSA will be conducted in the future,” in a news release. “Our study findings may prompt many doctors to reconsider how they care for cystic fibrosis patients.”

There is no consensus on the best treatment for cystic fibrosis patients infected with MRSA. Some doctors insist that eradication therapy should be used against MRSA, but others argue that its frequent antibiotic use runs the risk of increasing multi-resistant organisms, adding to the burden of disease. For now, patients such as Hailey must continue with their normal hospital visits and be persistent with their cystic fibrosis vest treatments. Many participate in fundraising events across the country and are joined by family and community members. “Some of my sponsors are people I don’t even know,” said Hailey, referring to her team called “Hailey’s Heroes” that completes the Great Strides Walk held at Lake Calhoun in Minneapolis. This year’s event will be May 3rd, and proceeds benefit Cystic Fibrosis Foundation, a foundation that seeks a cure for cystic fibrosis.

Tłumaczenie na język polski – tłumacz Google

MRSA i mukowiscydozaDla 70.000 dzieci i dorosłych na całym świecie, którzy żyją z mukowiscydozą , codzienne życie może być wyzwaniem.Wzruszający artykuł Jeanne Schram na AitkenAge.com , „Najtrudniej”, zgodnie z Hailey Melee, 10-letnia dziewczyna z Aitkin, Minnesota, „bierze moją kamizelkę razem, kiedy odwiedzam domy znajomych.” Hailey był z rozpoznaną mukowiscydozą kiedy miała dwa lata po tym, jak zaczął wykazywać objawy choroby. Chociaż u noworodków Minnesoty muszą być badane na mukowiscydozą mutacji, pozytywne ekran nie znaczy dziecko ma mukowiscydozę, więc nie wszystkie dzieci, które otrzymują leczenie próbny pozytyw.Ponieważ mutacja prowadzi do zaburzenie funkcji gruczołów wydzielania zewnętrznego pacjentów ma trudności z oddychaniem, spowodowana gromadzeniem śluzu w płucach. Niektórzy pacjenci wybrać użyć wibracyjny kamizelkę, rozluźniający śluz ułatwić wybulić.”Łatwiej jest oddychać po pojawia się śluz,” powiedział Hailey.

Hailey odwiedza szpital dziecięcy w Minnesocie, co trzy miesiące, aby zobaczyć, czy jej płuc osiągnęła swój cel na poziomie 90% lub wyższym. „Głos Kościoła jest 80 procent teraz,” powiedziała, że jej mama, Amy Setzer. Kiedy Hailey odwiedza szpital dziecięcy, musi być ograniczone do swojego pokoju, bo jest także zakażonych opornym na metycylinę  Staphylococcus aureus  (MRSA ), bakterii, która żyje na ciele i powoduje infekcje. Pacjenci z mukowiscydozą są najbardziej często zanieczyszczona  Pseudomonas aeruginosa , ale liczba pacjentów zakażonych MRSA wzrasta. Chociaż tylko 2% pacjentów z mukowiscydozą zakażono MRSA 2001, 25% zakażono 2010.

 

Często zainfekowaniu występuje narażenie na MRSA w szpitalu, ale pozaszpitalne MRSA staje się coraz bardziej powszechne. Zakażenia szpitalne związane są zwykle bardziej oporne na antybiotyki szczepy MRSA, bo te wydają się być gronkowcowe chromosom kasetowy  mec  (SCC mec ) typy od I do III.Pozaszpitalnego szczepy MRSA są zazwyczaj z SCC MEC  typów IV i V. Albo jest wykrywanych przez kultur z płuc pacjenta.

Zakażenie MRSA jest związany z 1,3-krotnie większe ryzyko zgonu dla chorych na mukowiscydozę, w porównaniu do tych, którzy nie są zakażone MRSA, według jednego z badań z Case Western Reserve University School of Medicine. Elliott Dasenbrook, MD, MHS, który prowadził badania, powiedział: „Wyniki naszych badań będą jeździć jak leczenie MRSA będą prowadzone w przyszłości”, w  komunikacie. „Nasze wyniki badań mogą skłonić wielu lekarzy do ponownego rozważenia, w jaki sposób dbać o pacjentów z mukowiscydozą.”

Nie ma zgody na najlepszego leczenia dla pacjentów z mukowiscydozą zakażonych MRSA. Niektórzy lekarze twierdzą, że terapia zwalczania należy stosować wobec MRSA, ale inni twierdzą, że jego częste stosowanie antybiotyków prowadzi do kolejnego wzrostu wielu organizmów odpornych, dodając do ciężaru choroby. Na razie pacjenci jak Hailey musi kontynuować ich normalnych odwiedzin w szpitalu i być wytrwałym zabiegom z ich zwłóknienie torbielowate kamizelki. Udział w wielu imprezach w całym kraju pozyskiwania funduszy i są połączone przez członków rodzin i społeczności. „Niektórzy z moich sponsorów są ludzie nawet nie wiedzą,” powiedział Hailey, odnosząc się do jej zespołu o nazwie „Hailey Bohaterowie”, które kończy Spacer odbędzie się wielki postęp w Lake Calhoun Minneapolis. Tegoroczna impreza będzie 03 maja rd , i wpływy korzyści Mukowiscydoza Foundation, fundacji, która ma lekarstwa na mukowiscydozę

Koniecznie kliknij

MRSA_Advice_Polish

Ashampoo_Snap_2014.04.15_06h04m27s_001_

[wysija_form id=”7″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.