Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów

Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów
02 lipca 06:54 2014 Print This Article

Ashampoo_Snap_2014.07.02_06h45m48s_002_Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów
post

  • Nowy lek może przedłużyć długość życia chorych na mukowiscydozę
  • Aktywny składnik węglowodanów znaleźć w norweskim wodorostów
  • To pomaga rozbić śluz, który charakteryzuje mukowiscydozę

Przez BARNEY CALMAN
Tłumacznie – translator Google

Przełom leki pochodzące z Norweskiego wodorostów mogą być skuteczne w leczeniu choroby genetyczne zabójca mukowiscydozę, dodanie do arsenału leków, które eksperci nadzieję pomóc pacjentom żyć daleko poza ich obecnej długości życia 40 lat.

Składnika aktywnego w nowej terapii jest wysoce oczyszczony rodzaj alginianu węglowodanowych obecnych w ścianach roślin morskich.

Badania wskazują, że pomaga rozbić śluz gęsty, lepki, który charakteryzuje mukowiscydozę (CF).Nieleczona, śluz prowadzi do problemów z trawieniem i sprawia, że ​​płuca skłonność do ciężkich zakażeń bakteryjnych – które ostatecznie co zabić większość pacjentów.

New Hope: składnik aktywny w nowej terapii jest wysoce oczyszczony rodzaj alginianu węglowodanowych obecnych w ścianach roślin morskich

New Hope: składnik aktywny w nowej terapii jest wysoce oczyszczony rodzaj alginianu węglowodanowych obecnych w ścianach roślin morskich

 

Alginian stosowany jest w licznik overthe zgaga środków jak Gaviscon, a jako środek zagęszczający do żywności.

Jednakże, w nowym leku OligoG, ulega dalszemu przetwarzaniu. Leku jest wdychana w sposób podobny do pewnych leków na astmę. Brytyjskie próby z 26 chorych na CF, że to było bezpieczne i nie spowodował żadnych skutków ubocznych. Dalsze badania są potrzebne, ale jeśli okaże się pozytywny, lek może być dostępny w ciągu trzech lat.

„To odkrycie obietnice nadzieję tysiącom rodzin zdesperowanych do skutecznego leczenia CF,” mówi Ed Owen, dyrektor UK charytatywnej Mukowiscydozy Trust. „Średnia długość życia wzrosła w ostatnich latach, ale jest to nie do przyjęcia, że ​​połowa pacjentów nadal nie będzie widać ich 40 urodziny.”

Badania ujawniły w ubiegłym tygodniu przez producentów AlgiPharma, na konferencji Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy w Göteborgu, w Szwecji. Została ona przeprowadzona w związku z szpitali w Wielkiej Brytanii i Irlandii, i została przyjęta z zadowoleniem przez lekarzy.

Ponad 10.000 Brytyjczyków żyć z CF, z których 70 procent to osoby dorosłe. Obecnie, ich średnia długość życia wynosi 41, chociaż 60 lat temu, 90 procent pacjentów nie żyć ponad wieku dziesięciu lat.

Pomoc dla pacjentów: mukowiscydoza Lek będzie spożywana korzystania i inhalator

Pomoc dla pacjentów: mukowiscydoza Lek będzie spożywana korzystania i inhalator

 

Od tego czasu, postęp w leki, poprawy opieki oraz, ostatnio, że rutynowe badania niemowlę odbiera chorobę w ciągu kilku tygodni od urodzenia, które zmieniły długość życia.

Ogólnie rzecz biorąc, choroba wywołana przez defekt genu odpowiedzialnego za oddzielne kanały w błonach komórkowych, które regulują transport płynu w i poza nimi.

Błąd ten prowadzi do zatorów w tych kanałów transportowych – mających wpływ na komórki wyściełające błon śluzowych układu pokarmowego, płuc i innych narządów. Pacjenci polegać na tablicy zabiegów kontrolować jej powikłań.

OligoG działa przez wiązanie wapnia występującego w śluzie pacjentów z mukowiscydozą, która jest częściowo odpowiedzialna za nieprawidłową gęstości. Ta akcja rozrzedza go, co oznacza, można go wychował.

Nadzieja jest to jeszcze bardziej zmniejszyć uszkodzenia płuc i znaczy mniej infekcji. Może to również oznaczać mniejsze uzależnienie od antybiotyków, w wieku, w którym bakterie odporne na leki jest coraz większym problemem.

OligoG jest „wyjątkowy i pierwszy lek, który działa w ten sposób”, mówi Anna Ermund, badacz z Uniwersytetu w Göteborgu udział w jego rozwoju.

W 2012 roku inny lek, Kalydeco, zapowiedział nową erę leczenia, zwalczania choroby na poziomie genetycznym, a nie powikłań przeciwpożarowych, takich jak infekcje, jak one powstają.

Mówiło się być jednym z najdroższych leków w historii, każdego pacjenta kosztuje około £ 180,000 w USA w roku, chociaż NHS ma umowę z producentem US Vertex zapłacić niejawne, mniejsze kwoty dla tych brytyjskich pacjentów obecnie kwalifikowanych.

Kalydeco dramatycznie poprawia czynność płuc, ale działa tylko u pacjentów z rzadką formą CF – mniej niż dziesięć procent wszystkich cierpiących. To także nie jest obecnie dostępna dla osób poniżej sześciu.

Od sukcesu Kalydeco nastąpił wyścig, aby znaleźć podobne leki, które okażą się skuteczne w większości cierpiących.

Istnieje sześć potencjalne leki obecnie stosowane wobec pacjentów z mukowiscydozą, a wynikiem jednego głównego procesu Kalydeco stosowany w połączeniu z innym lekiem przewiduje się latem. To nie jest obecnie znany, ile OligoG kosztuje, ale jest nadzieja, że ​​może okazać się szczególnie przydatny w ramach systemu, który obejmuje inne leki.

Dr Janet Allen, dyrektor ds. badań w Mukowiscydozy Trust, dodaje: „Nie mówimy o lekarstwo, ale jest to bardzo realna możliwość, że wkrótce się do opanowania choroby, na równi z cukrzycą typu 1”

post

[wysija_form id=”7″]


Artykuł w oryginale

New hope for cystic fibrosis patients in medication derived from Norwegian seaweed

  • New drug could extend life expectancy for CF patients
  • Active ingredient is carbohydrate found in Norwegian seaweed
  • It helps break down the mucus that characterises cystic fibrosis

By BARNEY CALMAN

 

A breakthrough medication derived from Norwegian seaweed may be an effective treatment for killer genetic disease cystic fibrosis, adding to an armoury of drugs that experts hope will help patients live far beyond their current life expectancy of 40.

The active ingredient in the new treatment is a highly purified type of alginate, a carbohydrate found in the walls of sea plants.

Research suggests it helps to break down the thick, sticky mucus that characterises cystic fibrosis (CF). Untreated, the mucus leads to problems with digestion and makes the lungs prone to severe bacterial infections – which are ultimately what kill most patients.

New hope: The active ingredient in the new treatment is a highly purified type of alginate, a carbohydrate found in the walls of sea plants

New hope: The active ingredient in the new treatment is a highly purified type of alginate, a carbohydrate found in the walls of sea plants

 

Alginate is already used in overthe-counter heartburn remedies like Gaviscon, and as a food thickener.

However, in the new drug, OligoG, it undergoes further processing. The drug is inhaled in a similar way to some asthma drugs. A British trial of 26 CF patients found it was safe and caused no side effects. Further study is needed but if it proves positive, the drug could be available within three years

 

‘This discovery promises hope to the thousands of families desperate for an effective treatment for CF,’ says Ed Owen, chief executive of UK charity Cystic Fibrosis Trust. ‘Life expectancy has improved in recent years but it’s unacceptable that half of patients still won’t see their 40th birthday.’

The research was revealed last week by manufacturers AlgiPharma, at the European Cystic Fibrosis Society conference in Gothenburg, Sweden. It was carried out in conjunction with hospitals in the UK and Ireland, and was welcomed by doctors.

More than 10,000 Britons live with CF, of whom 70 per cent are adults. Currently, their average life expectancy is 41, although 60 years ago, 90 per cent of patients did not live beyond the age of ten.

Help for patients: The cystic fibrosis medicine will be ingested using and inhaler

Help for patients: The cystic fibrosis medicine will be ingested using and inhaler

 

Since then, advances in drugs, improvement in care and, more recently, routine infant screening that picks up the disease within weeks of birth, have transformed life expectancy.

Broadly speaking, the disease is caused by a fault in the gene responsible for making specific channels in cell membranes that regulate the transport of fluid in and out of them.

This fault leads to blockages in these transport channels – affecting the cells lining mucous membranes in the lungs, digestive system and other organs. Patients rely on an array of treatments to control its complications.

OligoG works by binding to calcium found in the mucus of CF patients, which is partly responsible for its abnormal density. This action thins it, meaning it can be brought up.

The hope is this will further reduce lung damage and mean fewer infections. It could also mean less dependence on antibiotics, in an age where drug-resistant bacteria is a growing concern.

OligoG is ‘a unique drug and the first that works in this way’, says Anna Ermund, a researcher at the University of Gothenburg involved in its development.

In 2012 another drug, Kalydeco, heralded a new era of treatment, tackling the disease on a genetic level rather than fire-fighting complications such as infections as they arise.

It was said to be one of the most expensive drugs ever, costing each US patient around £180,000 a year, although the NHS has made a deal with US manufacturer Vertex to pay an undisclosed, lower sum for those British patients currently eligible.

Kalydeco dramatically improves lung function but only works in patients with a rare form of CF – fewer than ten per cent of all sufferers. It is also not currently available for those under six.

Since the success of Kalydeco there has been a race to find similar drugs that will prove effective in the majority of sufferers.

There are six potential medicines currently being trialled with CF patients, and the result of one major trial of Kalydeco used in combination with another drug is anticipated this summer. It is not currently known how much OligoG will cost, but there is hope it may prove especially useful as part of a regime that includes other drugs.

Dr Janet Allen, director of research for the Cystic Fibrosis Trust, adds: ‘We aren’t talking about a cure, but there is a very real possibility it will soon become a manageable illness, on a par with type 1 diabetes.’

[wysija_form id=”7″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.