Grypa…

Grypa…
22 października 05:41 2014 Print This Article

10703665_10152813533837112_6710330010106073883_nGrypa i „flu” jest wysoce zakaźna choroba dróg oddechowych, które są spowodowane przez wirusa. Dla osób z mukowiscydozą, coraz grypę może powodować nasilenie objawów choroby i doprowadzić do szybszego spadkuCF funkcji płuc.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się wirusa grypy, są kroki, które można podjąć przed iw trakcie sezonu grypowego (od października do maja).
Tłumaczenie:Translator Google


Jak jest grypa zaraźliwa?

Podobnie jak wiele zarazków, wirusów grypy może rozprzestrzeniać poprzez  kontakt bezpośredni i pośredni oraz w powietrzu . Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się grypy, ważne dla Ciebie i wszystkich wokół, aby się  przestrzegać profilaktyki i kontroli zakażeń praktyk, takich jak mycie rąk i coraz zaszczepione.

Powrót do góry

Jakie są objawy grypy?

U osób chorych na mukowiscydozę, grypa może prowadzić do poważnych infekcji płuc, jak zapalenie płuc. Jeśli masz grypę, może czuć się gorzej, niż zrobić z typowej infekcji płuc lub zaostrzenia płuc. Objawy grypy to:

 • Bóle mięśni i bóle głowy
 • Zmęczenie
 • Gorączka i dreszcze
 • Nasilenie kaszlu
 • Ból gardła

Tak szybko, jak się czujesz objawy grypopodobne skontaktować się z centrum obsługi CF lub gabinet lekarski. Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu ludzi do grypy są najbardziej skuteczne, jeśli są przyjmowane w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów. Leki te mogą pomóc złagodzić objawy i jak długo jesteś chory.

Powrót do góry

Jak mogę zmniejszyć ryzyko dla zarażenia się grypą?

Poniższe zalecenia mają na celu pomóc ludziom z CF zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się zarazków, jak grypa.

 • Zaszczep : szczepionka przeciw grypie lub „grypie” mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę, pomagając organizmowi zwalczyć lub zwiększyć jego odporność na wirusa grypy. Najlepiej jest uzyskać grypie wcześnie, ponieważ może to potrwać około 2 tygodni po szczepieniu na ciało budować swoją odporność, aby chronić się przed wirusem grypy.Najlepszy czas, aby się zaszczepić przeciwko grypie jest we wrześniu do października, ale coraz zaszczepione w grudniu lub styczniu, jak jeszcze jako grypa sezon może trwać aż do wiosny. Ważne jest, aby się zaszczepić przeciwko grypie co roku, ponieważ wirusy grypy są stale się zmienia. Szczepionka przeciw grypie nie może zapobiec wszystkich typów wirusa grypy, ale pozostaje najlepszym sposobem, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na wirusy grypy, które są najbardziej prawdopodobne, aby ci chorzy w bieżącym sezon grypowy. Ponieważ grypa jest bardzo zaraźliwa, zachęcam wszystkich wokół siebie, zwłaszcza członków rodziny lub ludzie, którzy żyją ze sobą, aby również się zaszczepić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się wirusa grypy.
 • Umyj ręce : Używaj mydła i wody do mycia rąk lub oczyścić je z żelu na bazie alkoholu (szczególnie po kaszlu lub kichania). To pomoże chronić ciebie i innych wokół ciebie.
 • Zaznaczony kaszel : Użyj tkanki podczas kaszlu lub kichania. Z dala od razu rzucić tkankę, a następnie umyć ręce mydłem i wodą lub oczyścić je z żelu na bazie alkoholu. Jeśli nie masz chusteczki, kaszlu lub kichania do swojej wewnętrznej łokcia. Jeśli kaszel lub kichanie do rąk, należy je natychmiast potem.
 • Zachowaj bezpieczną odległość : Staraj się trzymać co najmniej 6 metrów od każdego, kto ma zimne, grypę lub infekcję wszystkich kontekstach, zarówno na zewnątrz, a szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak w szkole lub w pracy. Jeśli nie chorują, pobyt w domu będzie można dostać resztę i odzyskać. Będzie ona również pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grypy do innych.
 • Praktykować inne nawyki dobrego zdrowia : Get dużo snu, pić dużo płynów, jeść pożywne jedzenie, być aktywnym fizycznie i zarządzać stresem.

Powrót do góry

Szczepionka przeciw grypie jest jeden strzał lub dwa?

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat może potrzebować dwa strzały szczepionki grypy rocznie, aby w pełni chronić je przed grypą. Eksperci generalnie polecam cztery tygodnie pomiędzy dwoma strzałami. Jednakże, należy zwrócić się do lekarza, jeśli dziecko potrzebuje jeden lub dwa strzały grypy i jak daleko od siebie powinny być podane.

Powrót do góry

Gdzie można się zaszczepić przeciwko grypie?

Ludzie z CF może zazwyczaj ich grypie Fundacja na CF akredytowanego centrum opieki i dzięki podstawowej opieki zdrowotnej. Porozmawiaj ze swoim centrum opieki CF, aby dowiedzieć się, czy ma szczepionki dostępne.Można także znaleźć najbliższy miejsce, aby się szczepionki przeciw grypie sezonowej z  Flu Vaccine Finder .

Powrót do góry

Czy są jakieś skutki uboczne szczepionki na grypę?

Grypie nie daje na grypę, ponieważ wirusy grypy strzał zabija (inaktywowane). Ryzyko grypy strzału powodując poważne szkody jest bardzo mała. Jednak, jak każda szczepionka, można mieć łagodne działania niepożądane, które mogą obejmować:

 • Bolesność lub łagodne bóle
 • Zaczerwienienie lub obrzęk, gdzie piłka została podana
 • Stany podgorączkowe

Jeśli te problemy występują we będą rozpocząć się po rzut podano, zazwyczaj trwać jeden do dwóch dni. Jeśli jednak nie czujesz się lepiej lub zaczynają czuć gorsza, skontaktuj się z lekarzem.

Powrót do góry

Co to jest grypa i mgła jest bezpieczne dla osób z CF?

Szczepionka przeciw grypie w sprayu (np FluMist ® ) jest rozpylana w nosie i zawiera żywe, ale osłabione wirusy grypy. Bezpieczeństwo szczepionki przeciwko grypie nie sprayu została założona w ludzi, którzy mają choroby płuc jak CF lub astmy. Spray jest zatwierdzony tylko dla osób w wieku od 2 do 49 roku życia, którzy nie mają w wywiadzie ciężką reakcją alergiczną na którykolwiek ze składników szczepionki.

Powrót do góry

Gdy jest to bezpieczne, aby wrócić do szkoły lub pracy?

Osób z grypą powinna spróbować i zostać w domu przez co najmniej 24 godziny po gorączka zniknęła. (Gorączka powinny zniknąć bez stosowania leku gorączka-redukujące, jak paracetamol lub Tylenol ® .) gorączka jest zdefiniowany jako 100,4 stopni Celsjusza lub 38 stopni Celsjusza lub wyższej. Dzieci nie powinny przyjmować aspiryny, jeśli mają grypę lub infekcji wirusowej.

Powrót do góry

Dodatkowe zasoby dotyczące zarazków i profilaktyki i kontroli zakażeń

Powrót do góry

Dodatkowe zasoby informacji na temat grypy

Tekst oryginalny.

Influenza or “the flu” is a highly contagious respiratory illness that is caused by a virus. For people with cystic fibrosis, getting the flu may cause a worsening of symptoms and lead to a faster decline in lung function.

To reduce the risk of getting and spreading the flu virus, there are steps you can take before and during the flu season (October through May).


How is the flu contagious?

Like many germs, the flu virus can spread by direct and indirect contact and through the air. To reduce the risk of getting and spreading the flu, it is important for you and everyone around you to follow infection prevention and control practices like hand washing and getting vaccinated.

back to top

What are the symptoms of the flu?

In people with CF, the flu can lead to a severe lung infection, like pneumonia. If you have the flu, you may feel worse than you do with a typical lung infection or pulmonary exacerbation. Flu symptoms include:

 • Body aches and headache
 • Fatigue
 • Fever and chills
 • Increased cough
 • Sore throat

Contact your CF care center or doctor’s office as soon as you feel flu-like symptoms. Antiviral medications used to treat people for the flu are most effective if taken within 24 hours of the start of symptoms. These drugs may help lessen your symptoms or how long you are ill.

back to top

How can I reduce my risk for getting the flu?

The following recommendations are intended to help people with CF reduce the risk of getting and spreading germs, like the flu.

 • Get vaccinated: The flu vaccine or “flu shot” can reduce the risk of getting the flu by helping the body fight off or increase its immunity to the flu virus.

  It is best to get the flu shot early since it can take around 2 weeks after vaccination for the body to build up its immunity to protect itself against the flu virus. The best time to get the flu shot is in September through October, but getting vaccinated in December or January is still helpful as flu season can last until spring.

  It is important to get the flu shot every year, since flu viruses are always changing. The flu vaccine cannot prevent all types of the flu virus, but it remains the best way to reduce the risk of getting the flu viruses that are most likely to make you sick in the current flu season.

  Since the flu is highly contagious, encourage everyone around you, especially family members or people who live with you, to also get vaccinated to reduce the risk of getting and spreading the flu virus.

 • Wash your hands: Use soap and water to wash your hands or clean them with an alcohol-based hand gel (especially after coughing or sneezing). This will help protect you and others around you.
 • Cover your cough: Use a tissue when you cough or sneeze. Throw the tissue away immediately, then wash your hands with soap and water or clean them with an alcohol-based hand gel. If you don’t have a tissue, cough or sneeze into your inner elbow. If you cough or sneeze into your hands, wash them immediately afterward.
 • Keep a safe distance: Try to stay at least 6 feet away from anyone who has a cold, the flu or an infection in all settings, both outdoors and especially indoors, such as in school or at work. If you do get sick, staying home will allow you to get rest and recover. It will also help prevent spreading flu to others.
 • Practice other good health habits: Get plenty of sleep, drink plenty of fluids, eat nutritious food, be physically active and manage your stress.

back to top

Is the flu vaccine one shot or two?

Children ages 6 months through 8 years may need two shots of the flu vaccine annually to fully protect them against the flu. Experts generally recommend four weeks between the two shots. However, ask your doctor if your child needs one or two flu shots and how far apart they should be given.

back to top

Where can I get the flu shot?

People with CF can usually get their flu shot at a CF Foundation-accredited care center and through primary care providers. Talk with your CF care center to find out whether it has the vaccine available. You can also find the closest place to get a seasonal flu vaccine from the Flu Vaccine Finder.

back to top

Are there any side effects from the flu shot?

The flu shot does not give you the flu because the viruses in the flu shot are killed (inactivated). The risk of the flu shot causing serious harm is very small. However, like any vaccine, you could have mild side effects, which may include:

 • Soreness or mild aches
 • Redness or swelling where the shot was given
 • A low-grade fever

If these problems happen, they will begin shortly after the shot was given and usually last one to two days. However, if you are not feeling better or start to feel worse, call your doctor.

back to top

What is the flu mist and is it safe for people with CF?

The flu vaccine spray (e.g., FluMist®) is sprayed into the nose and contains live but weakened flu viruses. The safety of the flu vaccine spray has not been established in people who have a lung disease like CF or asthma. The spray is only approved for people ages 2 to 49 years of age who do not have a history of severe allergic reaction to any component of the vaccine.

back to top

When is it safe to return to school or work?

People with the flu should try and stay home for at least 24 hours after the fever is gone. (The fever should be gone without using a fever-reducing medicine, like acetaminophen or Tylenol®.) A fever is defined as 100.4 degrees Fahrenheit or 38 degrees Celsius or higher. Children should not take aspirin if they have the flu or any viral infection.

back to top

Additional resources about germs and infection prevention and control

back to top

Additional resources about the flu

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.