Ćwiczenia fizyczne a mukowiscydoza

Ćwiczenia fizyczne a mukowiscydoza
30 stycznia 06:30 2015 Print This Article

Exercise

Regular exercise is tough, and we all find reasons to avoid it. But it makes sense, for some pretty basic and powerful reasons:

 • Better overall health: Our bodies were made to be active. When we become inactive all sorts of bad things happen, like increased risk for heart disease, diabetes and cancer.
 • More energy: When you improve your heart, lung and muscle function, you have more energy for daily tasks, as well as daily CF therapy.
 • Better lung function: Regular exercise can improve your ability to get mucus out of your airways and out of your body.
 • More socially engaged: Taking part in physical activities with others is a good way to motivate yourself and a great way to maintain social relationships.

Click on any of the “basics” below to get more in depth information, tips and tricks:

In this Section

Thank you to Frank Cerny, Ph.D., and Michael J. LaMonte, Ph.D., from the University of Buffalo, N.Y., for writing this article.

 CF

Learn About Exercise and CF

The Basics

 • It’s a journey: Fitness and good health are not destinations, but rather a lifelong journey you travel by doing regular exercise.
 • Lots of benefits: There is clear scientific and clinical evidence that regular exercise provides multiple benefits for those with CF. These benefits are more than better lung function — they also help in managing diabetes and heart disease. Both are important as you get older.
 • Active but not uncomfortable: Do some exercise on purpose at least 3 to 4 days a week at an intensity that allows you to talk during the activity. You don’t want to be so out of breath when you exercise that you can’t talk.As a guide, stay comfortably active doing a variety of activities that last more than 10 minutes (aerobic exercise), even if done with some rest pauses. On 1 or 2 of these days, include some resistance activities (like weightlifting). Any exercise is better than none, but it is possible to overdo it.
 • Make it sustainable: The three keys to developing an exercise program you’ll keep doing are:
 1. Selecting a variety of activities that you know you will enjoy.
 2. Finding a social setting in which to participate (partners).
 3. Talking with a person who knows CF and exercise to help develop a plan for you.

Beyond the Basics

Why Exercise Matters

There is growing agreement about the role of exercise both for preventing new diseases and for managing disease in many people. Just as the use of diet, medications and therapy, like airway clearance have a place in CF health, so too does exercise.

Box Top Small Blue

How Much Exercise?

Do 150 minutes of exercise each week. That’s 21 minutes a day!

For everyone, the benefits of regular exercise and good physical fitness have become well known in the past 50 years or so. Recent research has also shown that these benefits are not just from vigorous activities like marathon running and other competitive sports.

Even moderate amounts of physical activity — like brisk walking and bicycling — can help extend life and help people stay active and independent. The benefits of regular activity are seen in women and men, older and younger adults, and in those who have health conditions, including CF.

In 2008, the U.S. Department of Health and Human Services released the first-ever federal guidelines on physical activity for Americans. The guidelines encourage all adults to do at least 150 minutes per week of physical activity that is at least moderate intensity, over and above usual activities of daily living.

An example might be 30 minutes of brisk walking (moderate intensity) on 3 days, plus 20 minutes of jogging (vigorous intensity) on another day of the week. As physical fitness improves, adults are encouraged to do an activity for longer or greater intensity to get more health benefit.

The guidelines also recommend that adults do resistance exercise, like weightlifting, two days per week. This type of activity provides benefits that you can’t get by aerobic exercise alone.

Why You, Why Now?

Box Top Small Blue
Learn MoreLearn some simple exercises by watching these webcasts:

Exercise and CF
Help Your Respiratory and Physical Therapist Help You Thrive

So, how does all of this apply to you? People with CF can safely exercise. It is clear that regular exercise will give you the same benefits as it does people without CF.

Even when you are in the hospital you should try to move about as much as possible. This will help you maintain your fitness level and you will do better when you are discharged. When you are in the hospital, ask your CF team to have an order written so someone can help you exercise while you’re there.

The bottom line is that our bodies were made to move. Being inactive is unnatural for your body and can give rise to disease and disability.

Just as an automobile that sits unused in a garage for a long time likely will not function at a peak performance, the same is true for a human body that has long periods of being inactive. The good news is that most people can quickly fix inactive living through simple and low-cost lifestyle changes.

Now, let’s start exercising!

Tłumaczenie – translator Google

Regularne ćwiczenia są trudne, a my wszyscy znaleźć powody, aby tego uniknąć. Ale to ma sens, dla jakichś powodów dość podstawowych i zaawansowanych:

 • Lepszy ogólny stan zdrowia: Nasze ciała zostały wykonane być aktywny.Kiedy stają się nieaktywne wszelkiego rodzaju złych rzeczy się stało, jak zwiększone ryzyko chorób serca, cukrzycy i raka.
 • Więcej energii: Podczas poprawić swoje serce, płuca i funkcji mięśni, masz więcej energii do codziennych zadań, a także codzienną terapię CF.
 • Lepsze funkcjonowanie płuc: Regularne ćwiczenia mogą poprawić swoją zdolność do uzyskania wydzieliny z dróg oddechowych, a firmy z twojego ciała.
 • Więcej zaangażowana społecznie: Biorąc udział w zajęciach fizycznych z innymi jest to dobry sposób, aby zmotywować się i świetny sposób na utrzymanie relacji społecznych.

Kliknij na jeden z „podstawy” poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, w porady i wskazówki:

W tej sekcji

Dziękuję Frank Cerny, Ph.D., oraz Michael J. Lamonte, Ph.D., z Uniwersytetu w Buffalo, NY, do napisania tego artykułu.

Dowiedz się więcej o ćwiczenia i CF

Podstawy

 • To  podróż: fitness i dobre zdrowie nie są miejsca, ale raczej przez całe życie podróż podróży, wykonując regularne ćwiczenia.
 • Wiele  korzyści: Istnieją dowody naukowe i kliniczne, że regularne ćwiczenia zapewnia wiele korzyści dla tych z CF. Korzyści te są więcej niż lepszego funkcjonowania płuc – również pomóc w leczeniu cukrzycy i chorób serca. Oba są ważne, jak się starzeć.
 • Aktywny, ale nie  niewygodne: Czy jakieś ćwiczenia na celu co najmniej 3 do 4 dni w tygodniu, przy intensywności, która pozwala rozmawiać w trakcie działania. Nie chcesz być tak zdyszany, kiedy ćwiczysz, że nie można mówić. Jako przewodnik, pobyt komfortowo aktywne robi szereg działań, które trwają dłużej niż 10 minut (aerobik), nawet jeśli odbywa się odpoczynek pauzuje. Na 1 lub 2 z tych dni, to niektóre działania oporu (jak podnoszenie ciężarów). Każde ćwiczenie jest lepszy niż żaden, ale możliwe jest, aby nie przesadzić.
 • Sprawiają, że zrównoważony: Trzy klucze do opracowania programu ćwiczeń będziesz robić to:
 1. Wybór różnorodnych działań, które znasz będziesz cieszyć.
 2. Znalezienie ustawienia społecznego, w którym uczestniczyć (partnerów).
 3. Rozmowa z osobą, która wie, CF i ćwiczeń, które pomogą opracować plan dla ciebie.

Dalsze informacje

Dlaczego Matters Ćwiczenie

Rośnie Umowa o roli ćwiczeń zarówno dla zapobiegania chorobom oraz nowe choroby, w celu zarządzania wielu ludzi. Podobnie jak stosowania diety, leków i terapii, takich jak oczyszczanie dróg oddechowych mają miejsce w CF zdrowia, dlatego też nie ćwiczenia.
Nawet umiarkowane ilości aktywności fizycznej – jak szybki marsz i jazdy na rowerze – może pomóc przedłużyć życie i pomóc ludziom pozostać aktywne i niezależne. Korzyści płynące z regularnej aktywności są u kobiet i mężczyzn, starszych i młodszych dorosłych, aw tych, którzy mają warunki zdrowotne, w tym CF dla każdego, korzyści z  regularnych ćwiczeń i dobrej kondycji fizycznej  stały się znane w ciągu ostatnich 50 lat tak. Najnowsze badania wykazały również, że świadczenia te nie są tylko od energicznych działań, takich jak bieganie maratonu i innych konkurencji sportowych.

W 2008 roku amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych wydała pierwszy w historii federalne  wytyczne dotyczące aktywności fizycznej dla Amerykanów . Wspierają wszystkie dorosłych zrobić co najmniej 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej, która jest co najmniej umiarkowane natężenie, ponad zwykłych czynności życia codziennego.

Przykładem może być 30 minut szybki marsz (umiarkowanym natężeniu) na 3 dni, plus 20 minut biegania (intensywne natężenie) na inny dzień tygodnia. Jako sprawność fizyczna poprawia, dorośli zachęcać do działalności na dłużej lub większą intensywnością, aby uzyskać więcej korzyści dla zdrowia.

Wytyczne zalecają także, że dorośli ćwiczeń oporowych, jak podnoszenie ciężarów, dwa dni w tygodniu. Ten typ działalności przynosi korzyści, że nie można uzyskać poprzez ćwiczenia aerobowe sam.

Dlaczego, dlaczego teraz?

Nawet, gdy jesteś w szpitalu należy spróbować poruszać się jak najwięcej. Pomoże to w utrzymaniu kondycji i będzie lepiej, gdy są rozładowane. Kiedy jesteś w szpitalu, zapytaj swój zespół CF mieć rozkaz pisemny więc ktoś może pomóc wykonywać gdy jesteś tam. Tak, jak to wszystko ma się do ciebie? Ludzie z CF może bezpiecznie wykonywać. Oczywiste jest, że regularne ćwiczenia daje takie same korzyści, jak to robi ludzi bez CF.

Najważniejsze jest to, że nasze ciała zostały wykonane, aby przenieść. Jest nieaktywne jest nienaturalne dla organizmu i może powodować choroby i niepełnosprawności.

Podobnie jak samochodu, który znajduje się niewykorzystane w warsztacie przez długi czas może nie funkcjonować w mocy szczytowej, to samo odnosi się do ludzkiego ciała, która ma długie okresy braku aktywności. Dobrą wiadomością jest to, że większość ludzi może szybko naprawić nieaktywnego życia za pomocą prostych i tanich zmian stylu życia.

Teraz zacznijmy ćwiczeń!

Chcesz być informowany na bieżąco?

[wysija_form id=”1″]

 

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.