Nowego antybiotyk o nazwie BAL30072, który może ułatwić leczenie pacjentów z mukowiscydozą.

Nowego antybiotyk o nazwie BAL30072, który może ułatwić leczenie pacjentów z mukowiscydozą.
09 września 05:12 2015 Print This Article

Basilea Pharmaceutica Ltd. ogłosiła niedawno na rozwój wziewny sformułowania nowego antybiotyku o nazwie BAL30072, które mogą ułatwić leczenie pacjentów z mukowiscydozą i oskrzeli.

Tłumaczenie na polski- translator Google
snap_002

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, która zazwyczaj atakuje płuca, ale mogą dotyczyć również innych narządów, takich jak nerki, wątroby, trzustki i jelit. Pacjenci z cystic fibrosis doświadczenie zatkania dróg oddechowych z powodu nagromadzenia śluzu, co prowadzi do zapalenia, urazy i zmiany strukturalne płuc. Najczęstsze objawy u pacjentów z mukowiscydozą to trudności w oddychaniu, kaszel i zapalenie zatok. Z drugiej strony, oskrzeli jest choroba płuc, która powoduje trwałe rozszerzenie płucnych dróg oddechowych. Objawy, że pacjenci z doświadczeniem oskrzeli zazwyczaj zawierają przewlekły kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel krwią.

Niestety, nie ma lekarstwa obecnie dostępne do leczenia zarówno chorób. Jednakże, dostępne są dla zarządzania chorób obejmujących oczyszczanie dróg oddechowych, usuwanie zaatakowanych części płuc po zabiegach chirurgicznych, jak wziewne i doustne leków jest kilka metod terapeutycznych. W odniesieniu do tego, wziewny lek jest uważane za metodę najlepiej, ponieważ zapewnia ona wysoki poziom leków w obrębie dróg oddechowych z ograniczonych efektów systemowych, co pozwala na wygodne i bezpieczne antybiotyk i mukolityczne terapii dla pacjentów z tych warunków.

Niedawny komunikat prasowy poinformował, że Basilea Pharmaceutica Ltd. rozwija wziewne wersję antybiotyk. Aktywność nowego antybiotyku BAL30072 przeciwko wielu klinicznie odpowiednich bakterii Gram-ujemnych, wielolekooporne już udowodniono zarówno  in-vitro  i  in-vivo. Oczekuje się, że ten lek do poprawy funkcji płuc, pokonując opór przeciwbakteryjną oraz rozwój wziewnym wersję BAL30072 pozwoli na łatwe i skuteczne leczenie pacjentów z tych zakażeń płucnych.

BAL30072 jest rozwijany jako część większego wysiłku przez konsorcjum IABC, co wiąże się naukowcy z Irlandii Północnej, Szkocji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Holandii i Szwajcarii. IABC Konsorcjum powstało w wyniku inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2011 roku, aby wdrożyć plan działania w celu rozwiązania rosnącego zagrożenia ze strony oporności drobnoustrojów, wzywając do „bezprecedensowych działań współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, aby przynieść nowe antybiotyki dla pacjentów . „nowych leków dla Bad Bugs (ND4BB) Program został uruchomiony w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) w bezpośredniej odpowiedzi na to wezwanie. IMI jest wspólnym przedsięwzięciem między Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA); stanowi ona największą inicjatywą publiczno-prywatnego w Europie, której celem jestsnap_002 przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

Podsumowując, preparat wziewny BAL30072 antybiotyku obiecująca w leczeniu pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych zakażeń płuc, główną przyczyną chorób i umieralności pacjentów z mukowiscydozą i rozstrzenie oskrzeli.Rozwój tej wersji wziewnym antybiotyku na pewno doprowadzi do lepszej jakości patentów życia. Projekt ten jest obecnie w fazie wstępnego rozwoju klinicznej fazy przygotowania do badań klinicznych 1, że będzie realizowany we współpracy z IABC konsorcjum w ramach europejskiego systemu IMI.


Wersja oryginalna

Basilea Pharmaceutica Ltd. recently announced the development of an inhaled formulation of a new antibiotic called BAL30072 that may facilitate treatment of patients with cystic fibrosis and bronchiectasis.

Cystic fibrosis is a genetic condition that usually affects the lungs but can also involve other organs such as the kidneys, liver, pancreas, and intestine. Patients with cystic fibrosis experience clogging of the airways due to mucus build-up, leading to inflammation, injury and structural changes of the lungs. Common symptoms of patients with cystic fibrosis include difficulties in breathing, coughing, and sinus infection. On the other hand, bronchiectasis is a pulmonary disease that causes permanent enlargement of the lung airways. Symptoms that patients with bronchiectasis experience typically include a chronic cough, shortness of breath, chest pain, and coughing up blood.

Unfortunately, there is no cure currently available to treat both diseases. However, several therapeutic methods are available for management of the diseases including airway clearance, removal of affected portions of lung by surgical procedures as well as inhaled and oral medications. With respect to this, the inhaled medication method is considered best because it delivers high levels of drugs within the airways with limited systemic effects, allowing a convenient and safe antibiotic and mucolytic therapy for patients with these conditions.

A recent news release reported that Basilea Pharmaceutica Ltd. is developing an inhaled version of an antibiotic. The activity of the novel antibiotic BAL30072 against many clinically relevant multidrug-resistant Gram-negative bacteria has already been proven both in-vitro and in-vivo. This drug is expected to improve lung function by overcoming antibacterial resistance, and development of an inhaled version of BAL30072 will allow an easy and efficient treatment for patients with these pulmonary infections.

BAL30072 is being developed as part of a larger effort by the iABC consortium, which involves researchers from Northern Ireland, Scotland, England, Spain, Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and Switzerland. The iABC consortium was formed as a result of an initiative launched by the European Commission in November 2011 to put in place an Action Plan to address the rising threat from Antimicrobial Resistance, calling for “unprecedented collaborative research and development efforts to bring new antibiotics to patients.” The New Drugs for Bad Bugs (ND4BB) program was launched within the Innovative Medicines Initiative (IMI) in direct response to this call. IMI is a joint undertaking between the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA); it constitutes Europe’s largest public-private initiative aiming to accelerate the development of better and safer medicines for patients.snap_002

In conclusion, the inhaled formulation of BAL30072 antibiotic looks promising for treatment of patients suffering from chronic lung infections, the major cause of disease and mortality in patients with cystic fibrosis and bronchiectasis. The development of this inhaled version of antibiotic will certainly lead to better patent’s quality of life. This project is now in pre-clinical development stage preparing for clinical phase 1 studies that will be accomplished in collaboration with iABC consortium within the European IMI.

[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.