Zbiórki publiczne

by Marek | 10 października 2015 06:17

Jeżeli myślisz, że możesz tak po prostu ogłosić, że zbierasz środki na leczenie swojego dziecka czy inny szczytny cel, jesteś w błędzie. Przeczytaj, czym jest zbiórka publiczna, kto może ją organizować i jakie obowiązki wynikają z jej przeprowadzenia, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Co to jest zbiórka publiczna?

Jest to publiczne zbieranie ofiar (gotówki lub w naturze), które ma określony z góry cel.

Zbiórką jest również apelowanie do dobrowolnego przekazywania środków konkretnemu podmiotowi i skierowane do nieokreślonej grupy. O publicznym charakterze zbiórki decyduje skierowanie apelu do bliżej nieokreślonego adresata, co oznacza, że każdy, kto zapozna się z informacją, może dokonać wsparcia finansowego lub rzeczowego (zbiórką publiczną jest zatem zamieszczenie apelu o pomoc w Internecie).
W większości przypadków zbiórki wymagają dla swojej legalności pozwolenia.Clipboard02logo_medium[1]

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie na organizację zbiórki publicznej?

Podmiotami uprawnionymi są tylko:

Niedopuszczalne jest wzywanie do zbiórki publicznej bez uzyskania zezwolenia, jak również wzywanie do wpłacania ofiar na prywatne konto.

Do kogo składa się wniosek i kto wydaje pozwolenie na organizację zbiórki publicznej?

Umocowanymi do wydawania pozwoleń są organy administracji publicznej w zależności od zasięgu zbiórki.
Są nimi:

Niezależnie od obszaru zbiórki, jeżeli zebrane środki lub przedmioty mają być wydane za granicą, pozwolenie wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Finansów.

W jakim trybie można się ubiegać o pozwolenie na zbiórkę?

Należy przygotować wniosek o wydanie pozwolenia i skierować go do odpowiedniego organu. Do wniosku należy dołączyć załączniki:

Jak szybko zostanie rozpatrzony wniosek?

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Wg. zapisów kodeksu postępowania administracyjnego, organ wydaje decyzję niezwłocznie (w najkrótszym możliwym czasie), w przypadku potrzeby wyjaśnień – do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy. Warto przed złożeniem wniosku sprawdzić stronę internetową organu. Często zdarza się, że organ z góry określa konkretny termin załatwiania tego typu spraw.

Co zrobić, gdy otrzymamy decyzję odmowną?

W takim przypadku możemy odwołać się od takiej decyzji (oprócz decyzji ministra, od której odwołanie nie przysługuje, ale można wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy). Odwołać możemy się do:

Jakie są formy przeprowadzania zbiórek?

Istnieją dwa główne rodzaje zbiórek:

Pieniężne dzielą się na:

 

Zbiórki w naturze i inne dzielą się na:

Większość zbiórek w katalogu innych form opiera się na wpłatach na konto bankowe.

Jaki może być cel zbiórki?

Cel zbiórki:

 

 

Jak można ogłaszać zbiórki?

Zbiórki publiczne można ogłaszać poprzez komunikaty zawarte w:

 

Należy pamiętać, że w treści ogłoszenia powinien znaleźć się numer pozwolenia.

Gdzie można przeprowadzać zbiórki?

Zbiórki można przeprowadzać:

 

 

Kto może bezpośrednio przeprowadzać zbiórkę?

Należy odróżnić podmiot organizujący zbiórkę od osób ją przeprowadzających.

Osoby przeprowadzające zbiórkę to wyłącznie:

 

 

Każda z osób musi posiadać legitymację zawierającą następujące dane:

Czy za kwestowanie można pobierać wynagrodzenie?

W świetle obowiązujących przepisów wynagrodzenie za pracę kwestarza jest niedopuszczalne w żadnej formie (prowizja czy limity, powyżej których zebrane pieniądze wypłacane są jako wynagrodzenie). Uwaga! Takie rozwiązania traktowane są jako oszustwo i są prawnie ścigane.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wolontariusze-kwestarze otrzymywali wyżywienie lub napoje regeneracyjne. Należy jednak ograniczyć te świadczenia do powszechnie przyjętych i uzasadnionych wielkości.

Jakie są obowiązki instytucji organizującej zbiórkę?

Organizacja ma obowiązek:

Jakie są obowiązki po zakończeniu zbiórki?

Podmiot organizujący zbiórkę, po jej zakończeniu, ma obowiązek:

Co grozi za przekroczenie przepisów o organizacji zbiórek publicznych?

Zależy to od rodzaju czynności czy niedopełnionego obowiązku. Karą grzywny zagrożone jest:

 

 

Jakie działania nie są uznawane za zbiórki publiczne (nie podlegają tym przepisom)?

Istnieje szereg akcji, które przypominają zbiórki publiczne, ale nimi nie są (ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórka publicznych nie jest do nich stosowana). Są to w szczególności zbiórki:Clipboard02logo_medium[1]

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.ptwm.org.pl/base/zbiorki-publiczne

Source URL: http://www.mati-szostak.pl/2015/10/10/zbiorki-publiczne/