Pediatric CF Studium ostrzega

by Marek | 18 kwietnia 2016 04:56

Pediatric CF Case Study Warns That Fungal Infections Can Be Mistaken for Plastic Bronchitis

Cystic fibrosis (CF) patients with a fungal infection caused by Scedosporium apiospermum may have a clinical presentation resembling plastic bronchitis. A case report presents this unusual scenario, alerting clinicians to consider such fungus infection when encountering similar cases.

Plastic bronchitis is characterized by a dysfunctional flow of lymph fluid, leading to the build-up of mucus in the airways that form rubbery plugs known as bronchial casts. These casts block the airways, severely obstructing breathing.

The study, “Acute Scedosporium apiospermum Endobronchial Infection in Cystic Fibrosis,“[4] describes the case of an 11-year-old CF child who, in spite of his disease, had normal lung function. The boy had earlier suffered occasional infections withPseudomonas aeruginosa[5], a bacterial infection managed with the antibiotics ciprofloxacin and tobramycin[6].


Find out about the only truly portable breathing vest for CF patients. [7]


When the child came to the attention of clinicians, he had acute severe respiratory symptoms, and reported being easily exhausted by physical effort. He was prescribed ceftazidime, tobramycin[6], and methylprednisone along with supportive oxygen, but showed no improvement after 48 hours. The child also did not respond to intensified bronchodilator therapy and chest physiotherapy.

After culturing a sample of the boy’s sputum, the research team, led by Rita Padoan from the Regional Support Centre for Cystic Fibrosis[8] at Spedali Civili[9], Brescia, Italy, discovered that the onlysnap_002[1] pathogen present was S. apiospermum. The boy’s doctors immediately started intravenous treatment with the antifungal drug voriconazole.

Despite the antifungal treatment, the boy’s condition progressively worsened, and severe side effects of the antifungal treatment forced the team to stop the treatment.

According to the report, published in the Pediatric Infectious Disease Journal[10], it was not until the team performed a bronchoscopy, showing severe obstruction of the airways by mucus plugs and bronchial casts, that the reason for the condition became clear — a fungal infection related to his disease. The plugs and casts resembled plastic bronchitis.

Clinicians treated the boy with bronchoalveolar lavage with dornase alpha, a substance with the ability to break down mucus. The treatment managed to resolve the plugs, and the boy improved until complete remission.

The case shows that further examination of the clinical features of S. apiospermum fungal infection  is needed to clarify the role of the pathogen in worsening lung disease in CF patients.

TAGGED BRONCHIAL CASTS[11], CASE REPORT[12], DORNASE ALPHA[13], FUNGUS[14], PLASTIC BRONCHITIS[15], SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM[16].

Magdalena holds an MSc in Pharmaceutical Bioscience and an interdisciplinary PhD merging the fields of psychiatry, immunology and neuropharmacology. Her previous research focused on metabolic and immunologic changes in psychotic disorders. She is now focusing on science writing, allowing her to culture her passion for medical science and human health.

snap_002[17]

[18]Tłumaczenie na język polski – Translator Google

[19]

Kliknij tutaj, aby otrzymać CF wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail

Mukowiscydoza (CF) chorych z zakażeniem grzybiczym spowodowanym  Scedosporium apiospermum może mieć obraz kliniczny przypominający plastikową oskrzeli. Raport ten niezwykły przypadek przedstawia scenariusz, alarmując klinicystów do rozważenia takiego zakażenia grzybem, kiedy napotykają podobne przypadki.

zapalenie oskrzeli z tworzywa sztucznego charakteryzuje się dysfunkcjonalny przepływem płynu limfatycznego, co prowadzi do nagromadzenia śluzu w drogach oddechowych, które tworzą zatyczki kauczukowych znane jako odlewy oskrzeli. Te odlewy blokować drogi oddechowe, poważnie utrudniając oddychanie.

Badanie  ” ostra Scedosporium apiospermum wewnątrzoskrzelowej Zakażenie w mukowiscydozie, „[20]  opisuje przypadek 11-letniego dziecka, które CF, mimo swojej choroby, miał normalne funkcjonowanie płuc. Chłopiec wcześniej cierpiał sporadycznych zakażeńPseudomonas aeruginosa[21] , zakażenia bakteryjnego zarządzanej z cyprofloksacyny antybiotyków i tobramycyny[22] .

Gdy dziecko przyszło do wiadomości lekarzy, miał ostre poważne objawy oddechowe i zgłaszane są łatwo wyczerpania wysiłkiem fizycznym. Został określony ceftazydymu,tobramycynę[23] i metyloprednizon razem z podtrzymującym tlenu, ale nie wykazały poprawy po 48 godzinach. Dziecko też nie odpowiada na intensywnej terapii lekami rozszerzającymi oskrzela i fizjoterapia klatki piersiowej.

Po hodowaniu próbki plwociny chłopca, zespół badawczy, kierowany przez Rita Padoan zOśrodka Wspierania Regionalnego Mukowiscydozy[24] w Spedali Civili[25] , Brescia, Włochy, odkrył, że jedynym patogenem obecny był S. apiospermum. lekarze chłopca natychmiast rozpoczęła leczenie dożylne leku przeciwgrzybiczego z worykonazolu.

Pomimo leczenia przeciwgrzybiczego, stan chłopca stopniowo pogarsza, a poważne skutki uboczne leczenia przeciwgrzybiczego zmusiły zespół do przerwania leczenia.

Według raportu opublikowanego w Pediatric Infectious Disease Journal[26] , dopiero zespół wykonał bronchoskopii, pokazując silny niedrożność dróg oddechowych za pomocą zatyczek śluzu i odlewów oskrzelowych, że przyczyną stanu stało się jasne – zakażenie grzybicze związanego jego choroby. Wtyki i odlewy przypominał plastikową oskrzeli.

Lekarze traktuje chłopca z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego z dornazy alfa, substancja z możliwością rozkładania śluzu. Zabieg udało się rozwiązać korki, a chłopak poprawił aż do całkowitej remisji.

Sprawa pokazuje, że dalsze badanie kliniczne cechy S. apiospermum potrzebna jest zakażenie grzybicze, aby wyjaśnić rolę patogenu w nasilenia choroby płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Endnotes:
 1. [Image]: http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/
 2. NEWS: http://cysticfibrosisnewstoday.com/category/news/
 3. Click here to receive CF news via e-mail: http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/
 4. “Acute Scedosporium apiospermum Endobronchial Infection in Cystic Fibrosis,“: http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/Acute_Scedosporium_apiospermum_Endobronchial.97438.aspx
 5. Pseudomonas aeruginosa: http://cysticfibrosisnewstoday.com/pseudomonas-aeruginosa/
 6. tobramycin: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tobramycin/
 7. Find out about the only truly portable breathing vest for CF patients. : http://Find%20out%20about%20the%20only%20truly%20portable%20breathing%20vest%20for%20CF%20patients.
 8. Regional Support Centre for Cystic Fibrosis: http://www.bambini.asst-spedalicivili.it/servizi/unitaoperative/unitaoperative_fase02.aspx?ID=2983
 9. Spedali Civili: http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
 10. Pediatric Infectious Disease Journal: http://journals.lww.com/pidj/pages/default.aspx
 11. BRONCHIAL CASTS: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/bronchial-casts/
 12. CASE REPORT: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/case-report/
 13. DORNASE ALPHA: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/dornase-alpha/
 14. FUNGUS: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/fungus/
 15. PLASTIC BRONCHITIS: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/plastic-bronchitis/
 16. SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/scedosporium-apiospermum/
 17. [Image]: http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/

 18. : http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/


 19. : http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/
 20. ” ostra Scedosporium apiospermum wewnątrzoskrzelowej Zakażenie w mukowiscydozie, „: http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/Acute_Scedosporium_apiospermum_Endobronchial.97438.aspx
 21. Pseudomonas aeruginosa: http://cysticfibrosisnewstoday.com/pseudomonas-aeruginosa/
 22. tobramycyny: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tobramycin/
 23. tobramycynę: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tobramycin/
 24. Ośrodka Wspierania Regionalnego Mukowiscydozy: http://www.bambini.asst-spedalicivili.it/servizi/unitaoperative/unitaoperative_fase02.aspx?ID=2983
 25. Spedali Civili: http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
 26. Pediatric Infectious Disease Journal: http://journals.lww.com/pidj/pages/default.aspx
 27. ODLEWY OSKRZELI: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/bronchial-casts/
 28. OPIS PRZYPADKU: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/case-report/
 29. DORNAZY ALFA: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/dornase-alpha/
 30. GRZYB: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/fungus/
 31. PLASTIKOWE OSKRZELI: http://cysticfibrosisnewstoday.com/tag/plastic-bronchitis/
 32. [Image]: http://cysticfibrosisnewstoday.com/2016/04/14/fungal-infection-in-cf-might-be-mistaken-for-plastic-bronchitis/

Source URL: http://www.mati-szostak.pl/2016/04/18/pediatric-cf-studium-ostrzega/