Trudne mutacje CF można leczyć poprzez ukierunkowanie jej CFTR za pośrednictwem białek…

Trudne mutacje CF można leczyć poprzez ukierunkowanie jej CFTR za pośrednictwem białek…
28 kwietnia 10:32 2016 Print This Article

Trudne mutacje CF można leczyć poprzez ukierunkowanie jej CFTR za pośrednictwem białek…snap_002

Trudne CF Mutacja Może są uleczalne dzięki kierowaniu Jego CFTR wadę pośrednio za pośrednictwem białek, badanie sugeruje,
 Tłumaczenie translator Google


Papier naukowe opublikowane przez hiszpańskich naukowców omawia strategię leczenia trudną do docelowej F508del-CFTR mutację, przyczynę mukowiscydozy (CF). Raport  „Manipulowanie proteostasis naprawić defekt F508del-CFTR w mukowiscydozie, pojawił się 14 marca w czasopiśmie Molecular and Cellular Pediatrics .

CF jest jednym z najczęściej występujących przewlekłych chorób płuc u dzieci i młodzieży.Oddychanie jest często trudne dla pacjentów z mukowiscydozą, ze względu na lepki śluz, który buduje i często prowadzi do poważnych infekcji bakteryjnych płuc. Mutacje w genie CFTR są główną przyczyną tego śluzu gromadzeniu.

Naukowcy zidentyfikowano ponad 2000 mutacji w genie CFTR, które są związane z chorobą, które zwykle przedstawia pacjentów po urodzeniu. CFTR, co oznacza mukowiscydoza transbłonowego regulatora przewodnictwa, pomaga jonów chlorkowych transfer do iz komórek, bilansowania sól i wodę w komórkach wyściełających płuca.

Większość  zabiegów  skupić się na naprawie samego CFTR. Wada F508del-CFTR jest jedną z przyczyn CF, a ten konkretny defekt ma mniejszą wrażliwość na CF eksperymentalnych i klinicznych zabiegi , takie jak leki Ivacaftor . Nowe podejście wydaje się być wymagane dla tych pacjentów.

Naukowcy przeglądowi strategii kierowania proteostasis, co wiąże szlaków biologicznych odpowiedzialnych za syntezę, wykorzystania i rozbicie białek. Podejścia te wiązałoby kandydatami na leki kierowania cząsteczek, które oddziałują z białkiem CFTR mutanta, zamiast próbować naprawiać sam CFTR. Według autorów „Manipulacja sieci proteostasis oferuje nowe perspektywy w projektowaniu leków kandydatów mających na celu naprawę podstawową wadę CFTR, daleko poza myślą, że takie cząsteczki mogą bezpośrednio oddziaływać z zmutowanego białka CFTR.”

Zespół zaleca się używanie obu modeli zwierzęcych i komórek hodowanych w celu identyfikacji białek dotknięte przez mutacje CFTR. Jednak, aby zidentyfikować te cele, skutki mutacji CFTR najpierw trzeba być w pełni zrozumiałe. W swoim raporcie autorzy zauważyć „znalezienie odpowiednich regulatorów proteostasis zakłada głębokie zrozumienie mechanizmów chorobotwórczych działających w każdym kontekście swoistej komórkowej”.

Faza 2: Pilotażowe badanie badanie regulatorów proteostasis cysteaminy i EGCG u pacjentów z mutacją F508del-CFTR odnotowano zmniejszenie objawów CF przy użyciu tej metody. Ponadto, markery plwociny CF (cytokiny) zmniejszyła się, a stężenie chlorku potu spadła, oba wskaźniki skutecznego leczenia CF.

Twórcy przypuszczają, że regulatory proteostasis może pomóc w leczeniu mukowiscydozy i ewentualnie innych chorób charakteryzujących się nieprawidłowymi białek, takich jak niektóre schorzenia neurologiczne.

TAGGED , , , , , .

Alisa G. Woods, Ph.D., MS jest badań profesor nadzwyczajny Grupy Biochemii i proteomiki w Clarkson Uniwersytetu w Poczdamie, NY.

snap_002Oryginalny tekstA scientific paper published by Spanish researchers discusses a strategy for treating the difficult-to-target F508del-CFTR mutation, a cause of cystic fibrosis (CF). The report, “Manipulating proteostasis to repair the F508del-CFTR defect in cystic fibrosis,“appeared on March 14 in the journal Molecular and Cellular Pediatrics.

CF is one of the most commonly occurring chronic diseases of the lungs in children and young adults. Breathing is often difficult for CF patients, due to a sticky mucus that builds up and often leads to serious bacterial lung infections. Mutations in the CFTR gene are the major cause of this mucus buildup.

Scientists have identified over 2,000 mutations in the CFTR gene that are associated with the disease, which normally presents in patients at birth. CFTR, which stands for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, helps shuttle chloride ions in and out of cells, balancing salt and water in the cells that line the lungs.

Most treatments focus on repairing the CFTR itself. The F508del-CFTR defect is one cause of CF, and this particular defect has less responsiveness to CF experimental and clinicaltreatments, such as the medication Ivacaftor. New approaches appear to be required for these patients.

Researchers reviewed strategies targeting proteostasis, which involves biological pathways responsible for the synthesis, use, and break down of proteins. These approaches would involve drug candidates targeting molecules that interact with the mutant CFTR protein, rather than trying to repair CFTR itself. According to the authors, “Manipulation of proteostasis network offers new perspectives for the design of candidate drugs aimed at repairing the primary CFTR defect, well beyond the idea that such molecules must directly interact with mutant CFTR protein.”

The team recommend using both animal models and cultured cells to identify proteins affected by CFTR mutations. But to identify these targets, the consequences of the CFTR mutation first need to be fully understood. In their report, the authors noted “finding appropriate proteostasis regulators implies a profound understanding of the pathogenic mechanisms operating within each peculiar cellular context.”

A Phase 2 pilot trial examining the proteostasis regulators cysteamine and EGCG in patients with the F508del-CFTR mutation reported a reduction in CF symptoms using this approach. In addition, sputum CF markers (cytokines) declined and sweat chloride concentrations decreased, both indicators of an effective CF treatment.

The authors speculated that proteostasis regulators could aid in the treatment of CF, and potentially in other diseases characterized by abnormal proteins, such as certain neurological conditions.

ns.

snap_002

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.