Nowy skaner 4 – D pozwala spojrzeć wewnątrz płuc i sprawdzić zmiany spowodowane przez mukowiscydozę

Nowy skaner 4 – D pozwala spojrzeć wewnątrz płuc i sprawdzić zmiany spowodowane przez mukowiscydozę
11 sierpnia 06:46 2016 Print This Article

Nowy 4-D Skaner Able to Peer Inside Płuca i wizualizację zmian powodowanych przez mukowiscydozę

4-D Skaner płuc

Nowy czterowymiarowa tomografii komputerowej (4DCT) dla skanów płuc, opracowany przez profesora Andreasa Fouras na Monash University, oferuje potencjał zrewolucjonizować leczenie dla milionów pacjentów na całym świecie z chorobami płuc, takich jak mukowiscydoza.

4DxV  technologia obrazowania rentgenowskiego, opracowany i sprzedawany przez firmę technologii profesora Fouras ‚ 4DX , oferuje state-of-the-art, nieinwazyjny sposób rozumienia regionalny ruch płuc i przepływ powietrza w czasie rzeczywistym w obrębie płuc oddychaniem. Umożliwia to bardzo dokładne mapy obu wzorów ruchu płuc i czynności płuc ze funkcjonalnych niedoborów wykrytych przez lokalne różnice w ruchu.

Najnowsze badania, z udziałem specjalistów i badaczy z Monash 4DX, damskiej i Szpital Dziecięcy Australia Południowa, Uniwersytet w Heidelbergu i University of North Carolina w Chapel Hill, dostarcza nowych informacji na temat technologii i jej potencjału. Szczegóły zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie  doniesień naukowych w artykule „kwantyfikacji niejednorodności w chorobie płuc z badań czynnościowych płuc obrazu oparte. ”

Dr Rajeev Samarage, badanie za współautor z laboratorium Monash za dynamiczny Imaging, powiedział, że nowa platforma skanowania może pomóc milionom ludzi.snap_002

„Dzięki tej technologii, nie tylko lekarze mają jaśniejszy obraz tego, co dzieje się w płucach pacjenta, ale naszym celem jest, aby wykryć zmiany w czynności płuc znacznie wcześniej niż w przeszłości, co pozwoli lekarzom do oszacowania efektów leczenia przez proste porównanie pomiarów z jednego skanu do następnego „Samarage powiedział wkomunikacie prasowym .

Ocena czynności płuc, ma kluczowe znaczenie w diagnostyce chorób płuc, takich jak zwłóknienie torbielowate, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zmiany strukturalne w płucach pacjenta zmienia przepływ powietrza i ruchu, czy to przez przeszkody, zwiększony opór w drogach oddechowych, lub zmian w miąższu płuc, która zmienia właściwości mechanicznych tkanek „. Obecne Oceny kliniczne i leczenia chorób płuc są pośredni, a od wielu metod leczenia skutków ubocznych, nie mogą być stosowane profilaktycznie (prewencyjne). Wcześniej i dokładniejsze rozpoznanie choroby jest z tego powodu, Klucz do udanej interwencji.

Fouras, przewodniczący i CEO 4DX powiedział skaner 4DX produkowane obrazy o wysokiej rozdzielczości ruchu płuc tkanek i przepływu powietrza w badaniach przedklinicznych, dzięki czemu badacze aby zobaczyć i zmierzyć zaburzenia czynności płuc w poszczególnych obszarach zanim choroba rozwija się i rozprzestrzenia.

„Obecne narzędzia są nieaktualne i wymagają dwa lub trzy kawałki informacji diagnostycznych poskładać to, co dzieje się w czyichś płuc. Nasza gra zmieniających narzędzie diagnostyczne oferuje obrazy oddychanie płuc, dzięki czemu można zobaczyć, co jest naprawdę ważne – nie jak wyglądają – ale jak one działają, „powiedział.

Profesor Greg Snell, szef Lung Transplant usługi w Szpitalu Alfred w Monash w Australii, powiedział, że jest to znaczącym krokiem. „Ta technologia ma ogromny potencjał jako nowe narzędzie zarówno dla wczesnej diagnostyce i leczeniu wielu bardzo często choroby płuc.Myślę, że będzie to początek nowego sposobu myślenia o diagnostyce obrazowej „.

Dodany Karin Knoester, CEO Mukowiscydozy Victoria „Każde narzędzie, które może zidentyfikować uszkodzenia we wczesnym stadium będzie mógł poinformować interwencji, z nadzieją na dalszą redukcję szkód.”

TAGGED , , , , , , .

Daniela Posiada doktorat z psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii, a Magister Psychologii Zdrowia i licencjata z psychologii klinicznej.Jej prace koncentrowały się na podatności na psychopatologii i wczesnego rozpoznawania i interwencji w psychozach.
daniela.semedo@gmail.com
TEKST ORYGINALNY

New 4-D Scanner Able to Peer Inside Lungs and Visualize Changes Caused by Cystic Fibrosis

New 4-D Scanner Able to Peer Inside Lungs and Visualize Changes Caused by Cystic Fibrosis

New four-dimensional computed tomography (4DCT) for lung scans, developed by Professor Andreas Fouras at Monash University, offers the potential to revolutionize treatment for the millions of patients worldwide with lung diseases like cystic fibrosis.

The 4DxV X-ray imaging technology, developed and commercialized by Professor Fouras’ technology company 4Dx, provides a state-of-the-art, noninvasive way of understanding regional lung motion and airflow in real-time within the breathing lungs. This enables highly detailed maps of both the patterns of lung motion and pulmonary function, with functional deficits detected through local differences in movement.

Recent research, involving Monash specialists and investigators from 4Dx, the Women’s and Children’s Hospital South Australia, the University of Heidelberg and University of North Carolina at Chapel Hill, is providing new insights into the technology and its potential. Details were recently published in the journal Scientific Reports in the article, “Quantification of heterogeneity in lung disease with image-based pulmonary function testing.”

Dr. Rajeev Samarage, the study’s co-lead author from Monash’s Laboratory for Dynamic Imaging, said the new scanning platform may help millions of people.

“With this technology, not only will clinicians have a clearer image of what is happening in the patient’s lungs, but it is our aim to detect changes in lung function much earlier than in the past, which will allow clinicians to quantify the effects of treatment by simply comparing measurements from one scan to the next,” Samarage said in a press release.

The assessment of lung function is critical in diagnosing lung diseases such as cystic fibrosis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Structural changes in patients’ lungs alter the flow of air and motion, whether by obstruction, increased airway resistance, or by changes to the lung parenchyma, which changes the tissues’ mechanical properties. Current clinical assessments and treatments of lung disease are indirect, and since many treatments have adverse side effects, they cannot be applied prophylactically (preventively). Earlier and more accurate disease diagnosis is, for this reason, key to successful intervention.

Fouras, the chairman and CEO of 4Dx, said the 4Dx scanner produced high-resolution images of lung-tissue motion and airflow in pre-clinical studies, allowing investigators to view and measure abnormal lung function in specific areas before the disease progresses and spreads.

“Current tools are out of date and require two or three pieces of diagnostic information to piece together what is happening in someone’s lungs. Our game-changing diagnostic tool offers images of the breathing lungs, making it possible to see what is really important — not what they look like — but how they work,” he said.

Professor Greg Snell, head of Lung Transplant Service at the Alfred Hospital at Monash, in Australia, said this is a substantial step. “This technology has great potential as a new tool for both early diagnosis and management of many very common lung conditions. I think this will be the start of a new way of thinking about diagnostic imaging.”

Added Karin Knoester, CEO of the Cystic Fibrosis Victoria, “Any tool that can identify damage at an early stage will be able to inform intervention, with the hope of reducing further damage.”snap_002


[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.