Sukces przeciwko najczęstszej postacią mukowiscydozy?

Sukces przeciwko najczęstszej postacią mukowiscydozy?
12 sierpnia 08:08 2016 Print This Article

Stephen Luntz

Stephen Luntzsnap_001

19/05/2015, 19:42  Tłumaczenie na język polski: Translator Google

Zabieg dla najczęstszą przyczyną mukowiscydozy przekroczyła oczekiwania, znacznie poprawiając jakość życia ponad tysiąc dzieci z chorobą genetyczną. Proces był zbyt krótki, aby ustalić, czy kombinacja leków obejmuje również długość życia dzieci z chorobami, ale naukowcy są optymistyczne.

Mukowiscydoza wpływa na płuca, wątrobę i trzustkę  dzieci urodzonych z jednego z kilku mutacji. Białka, które działają jako kanały dla komórek chlorkowych nie krotnie normalnie, zatrzymując chlorek wewnątrz komórek. A mówiąc poważnie, płuca wypełniają się lepkiego śluzu, co utrudnia oddychanie i zwiększa podatność na infekcje płuc.

Dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie są dotknięte, częstotliwość jest najwyższy wśród osób z północnej pochodzenia europejskiego. Poczyniono pewne powolne postępy w  zmniejszaniu śmiertelności tych z chorobą , ale średnia długość życia pozostaje tylko około połowę niż w populacji ogólnej.

Zabiegi, które działają przeciwko jednemu Mukowiscydoza mutacji często nie pomagają innym. Prawie połowa osób z mukowiscydozą mają mutacji genu F508del i brakuje trzech nukleotydów w genie mukowiscydozy transbłonowy regulator przewodności (CFTR), podczas gdy inne mutacje są rzadsze.

Więc ogłoszenie w New England Journal of Medicine  udanej próbie F508del mutacji jest ważnym wydarzeniem.

„Będąc w stanie leczyć a nie tylko objawy, ale przyczyna mukowiscydozy poprzez ukierunkowanie tej konkretnej mutacji genowej, jest głównym zmieniarka gra, ponieważ jest zdecydowanie najczęściej u pacjentów z tą chorobą”, dr Bonnie Ramsey z seattle dzieci Research Institute powiedział w oświadczeniu .

Leczenie polega na połączeniu dwóch istniejących leków, Lumacaftor i Ivacaftor. Ivacaftor jest już używany jako lek na mukowiscydozę , ale tylko dla G551D mutacji odpowiedzialnych za 4-5% przypadków.snap_001

Ivancaftor otwiera kanał CFTR, tak że chlorek może być łatwiej transportowany. Lumacaftor jest badany jako potencjalnie zwiększając białkami na powierzchni komórek, tak że istnieje więcej kanałów chlorkowych na początku. W in vitro badań zarówno dla były obiecujące, ale jest to pierwszy dowód sukcesu u ludzi.

Dwa podwójnie ślepe badania przeprowadzono z pacjentów z mukowiscydozą podanych albo kombinacją dwóch leków lub placebo przez okres 24 tygodni. Odcinki objawów staje ostre zostały zmniejszone o 30-39% w odniesieniu do tych na połączenie leków. Te z placebo były również bardziej prawdopodobne, aby być hospitalizowany i potrzebować antybiotyków dożylnych.

Ramsey zwraca się do „poprawy zdrowia u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych, we wszystkich lokalizacjach oraz z wszystkich poziomach zaawansowania choroby.”

Autorzy podkreślają, że leczenie nie jest lekarstwem. Jednakże może to wydłużyć żywotność tych z F508del wystarczająco długo dla prawdziwego lekarstwa można znaleźć. Koszt pozostaje poważnym problemem, jednak. Dawki stosowane w Ivacaftor sam kosztować więcej niż  ćwierć miliona dolarów rocznie , chociaż produkcja większego rynku może zmniejszyć tę.

FDA rozważy zatwierdzenia w lipcu.

snap_001
TEKST ORYGINALNY

 

A treatment for the most common cause of cystic fibrosis has exceeded expectations, significantly improving the quality of life of more than a thousand children with the genetic disease. The trial was too short to determine whether the drug combination also extends the life expectancy of children with the disease, but researchers are optimistic.snap_001

Cystic fibrosis affects the lungs, liver and pancreas of children born with one of several mutations. Proteins that act as channels for chloride cells fail to fold normally, trapping chloride inside cells. More seriously, lungs fill up with sticky mucus, making it hard to breathe and increasing vulnerability to lung infections.

Tens of thousands of people worldwide are affected, the frequency being highest among those with northern European ancestry. There has been some slow progress in reducing the mortality rates of those with the condition, but life expectancy remains at only around half of that of the general population.

Treatments that work against one cystic fibrosis mutation often do not help with others. Almost half of those with cystic fibrosis have the F508del gene mutation and are missing three nucleotides in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene, while other mutations are rarer.

So the announcement in the New England Journal of Medicine of a successful trial for F508del mutations is a major development.

„Being able to treat not just the symptoms, but the underlying cause of cystic fibrosis by targeting this specific gene mutation, is a major game changer because it is by far the most common in patients with this disease,” Dr. Bonnie Ramsey of the Seattle Children’s Research Institute said in a statement.

The treatment involves the combination of two existing drugs, Lumacaftor and Ivacaftor. Ivacaftor is already in use as a treatment for Cystic Fibrosis, but only for the G551D mutation, responsible for 4-5% of cases.

Ivancaftor opens CFTR channels so that chloride can be transported more easily. Lumacaftor is under investigation as potentially increasing the proteins on the surface of cells so that there are more chloride channels to begin with. In vitro studies for both have been promising, but this is the first demonstration of success in humans.

Two double blind studies were conducted with cystic fibrosis patients given either a combination of the two drugs or a placebo over a 24-week period. Episodes of symptoms becoming acute were reduced by 30-39% for those on the drug combination. Those on the placebo were also more likely to be hospitalized and to need intravenous antibiotics.

Ramsey points to “health improvements seen in patients across all age groups, in all geographies and with all levels of disease severity.”

The authors stress that the treatment is not a cure. However, it may extend the lifespan of those with F508del for long enough for a genuine cure to be found. Cost remains a serious problem, however. The dosages used of Ivacaftor alone cost more than a quarter of a million dollars a year, although production for a larger market may reduce this.

The FDA will consider approval in July.

snap_001


[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.