Nowy patent dla przezwyciężenia oporność na antybiotyki w CF

Nowy patent dla przezwyciężenia oporność na antybiotyki w CF
16 sierpnia 05:21 2016 Print This Article

Nowy patent na Terapii Walki antybiotykooporności w CF Przyznawany snap_002

Tłumaczenie na język polski: translator Google
bakteryjne infekcje płuc

Japoński Urząd Patentowy udzielił AmpliPhi Biosciences  patent na ” Dobroczynne działanie bakteriofagów zabiegów ” skierowanych  Pseudomonas aeruginosa  zakażenia. Podobny patent przyznano już w Stanach Zjednoczonych oraz wniosku o jeden został złożony w Kanadzie.

W Australii i Unii Europejskiej, firma wydano patenty z szerszymi bakteryjnych roszczeń gatunku.

Przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez  Pseudomonas aeruginosa  są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w przebiegu mukowiscydozy (CF) chorych, a bakterie przewlekle infekuje około 80 procent pacjentów z mukowiscydozą w wieku 25-34, a 60 procent pacjentów w każdym wieku . Te infekcje może prowadzić do uszkodzenia dróg zwany oskrzeli, a w niektórych przypadkach skuteczna terapia antybiotykowa nie są dostępne, to do formy oporne wielolekowo bakterii coraz bardziej trudne do leczenia. Nowe środki kontroli lekooporną  P. aeruginosa  pilnie potrzebne są infekcje.

terapię opartą na bakteriofaga potencjalne narzędzie terapeutyczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Bakteriofagi są wirusy zdolne do zakażenia i replikacji w obrębie bakterii.

Nowe wynalazku obejmuje traktowanie  Pseudomonas  infekcji przez sekwencyjnego zastosowania bakteriofaga (faga), a następnie leczenie antybiotykiem, do której bakterie odporne wcześniej. W pierwszym etapie podawania fagów Pseudomonas  odporne na antybiotyki są pod ciśnieniem przez fagów atakujących, zabijanie większości bakterii.Jednak niewielka część może mutować i uniknąć ataku faga, choć wysiłek czyni je ponownie wrażliwy na antybiotyki.snap_002

W tym momencie, antybiotyki podaje się wyczerpać pozostających bakterii. To doświadczenie resensitization zaobserwowano w  warunkach in vitro i  in vivo eksperymenty w niektórych ludzkich infekcji opornych na antybiotyki, w tym przypadku w Australii, gdzie antybiotyk odporne  Pseudomonas  infekcji pęcherza została potraktowana i wyczyszczone.

AB-PA01 jest eksperymentalnym farmakoterapia kierowania CF, a także non-CF, Pseudomonas  izoluje i jest przeznaczony do całkowitego zwalczenia infekcji. Obecnie w fazie badań przedklinicznych, wczesne badania kliniczne AB-PA01 w leczeniu CF za pomocą rozpylanego preparatu koktajlu fagów przewiduje się na rok 2017.

„Poprzez stopniowy leczenia paradygmatu AB-PA01 następnie przez antybiotyki, możemy wyobrazić sobie modalności leczenia, które skutecznie czyści przewlekłych  Pseudomonas infekcji u pacjentów z mukowiscydozą,” powiedział M. Scott Salka, CEO AmpliPhi Biosciences, w komunikacie prasowym . „Przez resensitizing  Pseudomonas  na antybiotyki, możemy cofnąć zegar o obecnie nieskuteczne antybiotyki i uczynić je ponownie istotne.Antybiotyk resensitization ma potencjał, aby zapewnić pacjentom i ich opiekunów z nowym zestawem broni … przeciwko rosnącym zagrożeniem oporności na antybiotyki. ”

TAGGED , , , .

Daniela Posiada doktorat z psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii, a Magister Psychologii Zdrowia i licencjata z psychologii klinicznej.Jej prace koncentrowały się na podatności na psychopatologii i wczesnego rozpoznawania i interwencji w psychozach.

snap_002

TEKST ORYGINALNY

New Patent on Phage Therapy to Overcome Antibiotic Resistance in CF Awarded

 snap_002
bacterial lung infections

The Japanese Patent Office has granted AmpliPhi Biosciences a patent for the “Beneficial effects of bacteriophage treatments” targeting Pseudomonas aeruginosa infections. A similar patent has already been granted in the United States and a request for one has been filed in Canada.

In Australia and in the European Union, the company has been issued patents with wider bacterial species claims.

Chronic lung infections caused by Pseudomonas aeruginosa are a major cause of morbidity and mortality in cystic fibrosis (CF) patients, and the bacteria chronically infects some 80 percent of CF patients ages 25-34, and 60 percent of patients of any age. These infections can lead to respiratory damage called bronchiectasis and, in some cases, effective antibiotic therapy is no longer available, with multi-drug resistant forms of the bacteria becoming increasingly challenging to treat. New means of controlling drug-resistant P. aeruginosa infections are urgently needed.

Bacteriophage-based therapy is a potential therapeutic tool for the treatment of bacterial infections. Bacteriophages are viruses able to infect and replicate within bacteria.

The new patent covers the treatment of Pseudomonas infections through the sequential use of a bacteriophage (phage) therapy, followed by an antibiotic to which the bacteria were previously resistant. During the first stage of phage administration, Pseudomonas resistant to antibiotics are placed under pressure by the attacking phage, killing most of the bacteria.  But a small portion can mutate and evade the phage attack, although the effort renders them again sensitive to antibiotics .

At this point, antibiotics are administered to deplete the remaining bacteria. This resensitization experience has been seen in in vitro and in vivo experiments and in some human infections resistant to antibiotics, including a case in Australia where an antibiotic-resistant Pseudomonas bladder infection was treated and cleared.

AB-PA01 is an investigational drug therapy targeting CF, as well as non-CF, Pseudomonas isolates and is designed to completely eradicate the infection. Currently in preclinical development, an early clinical study of AB-PA01 as a CF treatment using a nebulized formulation of the phage cocktail is anticipated for 2017.

“Through a step-wise treatment paradigm of AB-PA01 followed by antibiotics, we envision a treatment modality that effectively clears chronic Pseudomonas infections in CF patients,” said M. Scott Salka, CEO of AmpliPhi Biosciences, in a press release. “By resensitizing Pseudomonas to antibiotics, we can turn back the clock on currently ineffective antibiotics and make them relevant again. Antibiotic resensitization has the potential to provide patients and caregivers with a new set of weapons … against the growing threat of antibiotic resistance.”


[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.