Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Ashampoo_Snap

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem:

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) 

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

treść rozporządzenia

załącznik do rozporządzenia
 Dokumenty w wersji *pdf 

Bookmark and Share

0 komentarzy

Inne wpisywróć do strony głównej

Palenie papierosów symuluje mukowiscydozę

Palenie papierosów symuluje mukowiscydozę(0)

Nowe badania w The FASEB Journal sugeruje, że dym papierosowy przeszkadza białka Mukowiscydoza Regulator przewodności transbłonowych, co prowadzi do wysuszenia, lepki śluz i wzrost zakażeń Bethesda, MD-Jeśli palisz papierosy, masz więcej wspólnego z kimś, kto ma mukowiscydozę niż myślisz. Nowy raport z badań pojawiające online w FASEB Journal ( http://www.fasebj.org ) pokazuje, że palenie papierosów wpływa na płuca, w sposób,

8 sposobów dla osób z mukowiscydozą w celu ochrony przed zarazkami w życiu codziennym

8 sposobów dla osób z mukowiscydozą w celu ochrony przed zarazkami w życiu codziennym(0)

“8 sposobów dla osób z CF w celu ochrony przed zarazki w życiu codziennym” Translator Google    Pobierz plik PDF z “8 sposobów dla osób z CF w celu ochrony przed zarazków w codziennym życiu.”    Zarazki są wszędzie, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania. Poniższe wskazówki mają na bieżąco informowany, dzięki czemu

Gazeta o chorych na mukowiscydozę w rejonie
Rodzaje inhalacji i wybór inhalatora

Rodzaje inhalacji i wybór inhalatora

Inhalacja Inhalacją nazywamy (wg Wikipedii) zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów leków lub ich aerozoli.  Wykonywany za pomocą specjalnego aparatu (inhalatora) lub przez wdychanie par wrzącego płynu. Do inhalacji używa się leków działających rozkurczowo na drzewo oskrzelowe, ułatwiających wykrztuszanie wydzieliny, działających przeciwzapalnie i antybiotyków. Inhalacje najczęściej stosowane są w astmie oskrzelowej, ostrych

Tajemnice mukowiscydozy

Tajemnice mukowiscydozy

Mukowiscydoza (Cystic Fibrosis) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną wśród ludzi rasy białej. Co drugi dzień na 2500 zdrowych noworodków rodzi się jedno dziecko z mukowiscydozą. Co 25. Polak jest nosicielem tej choroby. O diagnozowaniu i leczeniu mukowiscydozy rozmawiam z ekspertem: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dorotą Sands z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. - Pani Profesor,

czytaj więcej

Tłumacz

Tyle już czekamy na cud

“Proszę podaruj mi czas”

Chcesz Pomóc? Wymień się Banerami.

Promuj proszę stronę Mateuszka

Informacje kontaktowe

Każda, jakakolwiek pomoc, choćby dobre słowo w tym wirtualnym świecie nienawiści, jest na wagę złota W imieniu Mateusza z góry dziękujemy Magda - mamusia Mateo

Bardzo proszę, nie opuszczajcie mnie w potrzebie. Jesteście moją nadzieją. Mateuszek

Sieci społecznościowe

Najpopularniejsze kategorie

© 2011 Mati-Szostak.pl orange-themes.com Wszelkie prawa zastrzeżone.