Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Ashampoo_Snap

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem:

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) 

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

treść rozporządzenia

załącznik do rozporządzenia
 Dokumenty w wersji *pdf 

Bookmark and Share

0 comments

Other articlesgo to homepage

Profilaktyka i kontrola zakażeń

Profilaktyka i kontrola zakażeń(0)

09/11/2014  (Translator Google) Profilaktyka i kontrola zakażeń – Infection Prevention and Control Osób z mukowiscydozą (CF) są bardziej narażone na infekcje płuc, bo gruby, lepki śluz gromadzi się w płucach, co pozwala rozwijać bakterie i rozmnażajcie się. CF płuc, infekcje wywołane przez bakterie, najczęściej pozostają poważne i przewlekłe problem dla wielu żyjących z chorobą. Zakażenie wytyczne

1900 mutacji genu CFTR

1900 mutacji genu CFTR(0)

6 września 2014 Dorota Dejmek II Światowy Dzień Mukowiscydozy. Okazja do obalenia stereotypów związanych z chorobą. Na mukowiscydozę do tej pory nie ma skutecznego lekarstwa, jednak rozwój medycyny pozwala na ciągłe podnoszenie jakości życia pacjentów i zwiększa jego długość. Obecnie ponad 1/3 osób chorych na mukowiscydozę w Polsce ma ponad 18 lat. 8 września będziemy

Razem przeciwko mukowiscydozie

Razem przeciwko mukowiscydozie

2014-09-07  W poniedziałek, 8 września 2014 r. w Polsce po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Mukowiscydozy ( Worldwide Cystic Fibrosis Day) .Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO od 18 lat… wspiera chorych i ich rodziny. Dzięki prowadzonym co roku kampaniom społecznym coraz więcej osób zna słowo „mukowiscydoza”, jednak ze względu na trudny

Trinity scientists discover how to attack a bacteria that causes cystic fibrosis infections

Trinity scientists discover how to attack a bacteria that causes cystic fibrosis infections

TRINITY COLLEGE SCIENTISTS have discovered a way to attack a common bacteria that can ultimately cause death to those who suffer from cystic fibrosis. Pseudomonas aeruginosa is a resilient and adaptable species of bacteria that causes disease by infecting damaged tissue and overpowering people whose immune response is compromised in some way. It is particularly associated

Palenie papierosów symuluje mukowiscydozę

Palenie papierosów symuluje mukowiscydozę

Nowe badania w The FASEB Journal sugeruje, że dym papierosowy przeszkadza białka Mukowiscydoza Regulator przewodności transbłonowych, co prowadzi do wysuszenia, lepki śluz i wzrost zakażeń Bethesda, MD-Jeśli palisz papierosy, masz więcej wspólnego z kimś, kto ma mukowiscydozę niż myślisz. Nowy raport z badań pojawiające online w FASEB Journal ( http://www.fasebj.org ) pokazuje, że palenie papierosów wpływa na płuca, w sposób,

read more

Tłumacz

Tyle już czekamy na cud

“Proszę podaruj mi czas”

Chcesz Pomóc? Wymień się Banerami.

Promuj proszę stronę Mateuszka

Contacts and information

Każda, jakakolwiek pomoc, choćby dobre słowo w tym wirtualnym świecie nienawiści, jest na wagę złota W imieniu Mateusza z góry dziękujemy Magda - mamusia Mateo

Bardzo proszę, nie opuszczajcie mnie w potrzebie. Jesteście moją nadzieją. Mateuszek

Social networks

Most popular categories

© 2011 Gadgetine Wordpress theme by orange-themes.com All rights reserved.